Dergi makalesi Açık Erişim

KRONİK RİNOSİNÜZİT NEDENİYLE ENDOSKOPİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARDA RUTİN HİSTOPATOLOJİK İNCELEME ANLAMLI MI?

Başak, Hazan; Bozhöyük, Mitat Selçuk; Yücel, Levent; Akyıldız, Seçil; Beton, Süha


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.228096</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Başak, Hazan</creatorName>
   <givenName>Hazan</givenName>
   <familyName>Başak</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-9973-7170</nameIdentifier>
   <affiliation>Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D., Ankara, Türkiye</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Bozhöyük, Mitat Selçuk</creatorName>
   <givenName>Mitat Selçuk</givenName>
   <familyName>Bozhöyük</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-8647-5709</nameIdentifier>
   <affiliation>Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D., Ankara, Türkiye</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Yücel, Levent</creatorName>
   <givenName>Levent</givenName>
   <familyName>Yücel</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-9045-4636</nameIdentifier>
   <affiliation>Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ankara, Türkiye</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Akyıldız, Seçil</creatorName>
   <givenName>Seçil</givenName>
   <familyName>Akyıldız</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-9674-8608</nameIdentifier>
   <affiliation>Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D., Ankara, Türkiye</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Beton, Süha</creatorName>
   <givenName>Süha</givenName>
   <familyName>Beton</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-8195-4380</nameIdentifier>
   <affiliation>Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D., Ankara, Türkiye</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Kroni̇k Ri̇nosi̇nüzi̇t Nedeni̇yle Endoskopi̇k Cerrahi̇ Uygulanan Hastalarda Ruti̇n Hi̇stopatoloji̇k İnceleme Anlamli Mi?</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Kronik Rinosinüzit</subject>
  <subject>Endoskopik Sinüs Cerrahisi</subject>
  <subject>Paranazal Sinüs Tümör</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-05-16</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228096</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.228095</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Ama&amp;ccedil;: Bu &amp;ccedil;alışmada amacımız bilateral polipli veya polipsiz kronik rinosin&amp;uuml;zit (KRS) &amp;ouml;n tanısı ile endoskopik sin&amp;uuml;s cerrahisi (ESC) uygulanan hastaların preoperatif endoskopik muayeneleri ile radyolojik bulgularını değerlendirilerek karar verilen &amp;ouml;n tanıların postoperatif histopatolojik sonu&amp;ccedil;larla korelasyonuna bakmak ve bu grup hastalarda rutin histopatolojik incelemelerin gerekliliğini saptamaktır.&lt;br&gt;
Y&amp;ouml;ntem: Muayene ve g&amp;ouml;r&amp;uuml;nt&amp;uuml;lemeler sonucu polipli/polipsiz kronik rinosin&amp;uuml;zit &amp;ouml;n tanısı şle 2015-2020 yılları arasında endoskopik sin&amp;uuml;s cerrahisi yapılmış olan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik &amp;ouml;zellikleri, preoperatif endoskopik muayene bulguları, radyolojik g&amp;ouml;r&amp;uuml;nt&amp;uuml;leme bulguları, intraoperatif bulguları ve postoperatif histopatolojik sonu&amp;ccedil;ları retrospektif olarak değerlendirildi.&lt;br&gt;
Bulgular: &amp;Ccedil;alışmaya dahil edilen 299 hasta dahil edildi. 145&amp;#39;ine tek taraflı, 154&amp;#39;&amp;uuml;ne &amp;ccedil;ift taraflı ESC uygulandı. &amp;Ccedil;ift taraflı ESC uygulanan 154 hastada histopatolojik incelemede 84 (%54,6) hastada nazal polipli KRS 68 (%44,2) hastada nazal polipsiz KRS , 1 hastada antrokoanal polip(AKP) ve 1 hastada mantar enfeksiyonu saptandı. Tek taraflı ESC uygulanan 145 hastanın ameliyat sonrası histopatolojik sonu&amp;ccedil;ları incelendiğinde; 84 (%57,9) hastada nazal polipsiz KRS, 34 (%23,6) hastada nazal polipli KRS , 15 (%10,3) hastada AKP olduğu izlendi. Yine tek taraflı ESC uygulanan 3 hastada inverted papilloma, 2 hastada karsinoma insitu, 1 hastada ise metaplazi saptandı. &amp;Ccedil;ift taraflı ESC uygulanan hastaların hi&amp;ccedil; birinde sinonazal t&amp;uuml;m&amp;ouml;r saptanmadı.&lt;br&gt;
Sonu&amp;ccedil;: Detaylı muayene ve radyolojik tetkikler ile b&amp;uuml;y&amp;uuml;k oranda sinonazal t&amp;uuml;m&amp;ouml;rler paranazal sin&amp;uuml;s patolojilerinde dışlanabilmektedir. Sadece displazi gibi malignite &amp;ouml;nc&amp;uuml;l&amp;uuml; olabilecek mukozal lezyonlar KRS tarafından maskelenebilmekte ve bu da erken tanı ve tedavi başarısını azaltmaktadır. Ancak &amp;ccedil;alışmamızda bu erken evre lezyonlarn varlığı sadece tek taraflı patolojilerde ve d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k oranda(insidental) bulunmuştur. Bu da &amp;ouml;zellikle &amp;ccedil;ift taraflı ESC sonrası rutin histopatolojik incelemenin gerekliliğini tartışılır hale getirmektedir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
10
4
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 1010
İndirme 44
Veri hacmi 1.2 MB1.2 MB
Tekil görüntülenme 1010
Tekil indirme 44

Alıntı yap