Dergi makalesi Açık Erişim

KRONİK RİNOSİNÜZİT NEDENİYLE ENDOSKOPİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARDA RUTİN HİSTOPATOLOJİK İNCELEME ANLAMLI MI?

Başak, Hazan; Bozhöyük, Mitat Selçuk; Yücel, Levent; Akyıldız, Seçil; Beton, Süha


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.48623/aperta.228096", 
 "abstract": "<p>Ama&ccedil;: Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada amac\u0131m\u0131z bilateral polipli veya polipsiz kronik rinosin&uuml;zit (KRS) &ouml;n tan\u0131s\u0131 ile endoskopik sin&uuml;s cerrahisi (ESC) uygulanan hastalar\u0131n preoperatif endoskopik muayeneleri ile radyolojik bulgular\u0131n\u0131 de\u011ferlendirilerek karar verilen &ouml;n tan\u0131lar\u0131n postoperatif histopatolojik sonu&ccedil;larla korelasyonuna bakmak ve bu grup hastalarda rutin histopatolojik incelemelerin gereklili\u011fini saptamakt\u0131r.<br>\nY&ouml;ntem: Muayene ve g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lemeler sonucu polipli/polipsiz kronik rinosin&uuml;zit &ouml;n tan\u0131s\u0131 \u015fle 2015-2020 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda endoskopik sin&uuml;s cerrahisi yap\u0131lm\u0131\u015f olan hastalar dahil edildi. Hastalar\u0131n demografik &ouml;zellikleri, preoperatif endoskopik muayene bulgular\u0131, radyolojik g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme bulgular\u0131, intraoperatif bulgular\u0131 ve postoperatif histopatolojik sonu&ccedil;lar\u0131 retrospektif olarak de\u011ferlendirildi.<br>\nBulgular: &Ccedil;al\u0131\u015fmaya dahil edilen 299 hasta dahil edildi. 145&#39;ine tek tarafl\u0131, 154&#39;&uuml;ne &ccedil;ift tarafl\u0131 ESC uyguland\u0131. &Ccedil;ift tarafl\u0131 ESC uygulanan 154 hastada histopatolojik incelemede 84 (%54,6) hastada nazal polipli KRS 68 (%44,2) hastada nazal polipsiz KRS , 1 hastada antrokoanal polip(AKP) ve 1 hastada mantar enfeksiyonu saptand\u0131. Tek tarafl\u0131 ESC uygulanan 145 hastan\u0131n ameliyat sonras\u0131 histopatolojik sonu&ccedil;lar\u0131 incelendi\u011finde; 84 (%57,9) hastada nazal polipsiz KRS, 34 (%23,6) hastada nazal polipli KRS , 15 (%10,3) hastada AKP oldu\u011fu izlendi. Yine tek tarafl\u0131 ESC uygulanan 3 hastada inverted papilloma, 2 hastada karsinoma insitu, 1 hastada ise metaplazi saptand\u0131. &Ccedil;ift tarafl\u0131 ESC uygulanan hastalar\u0131n hi&ccedil; birinde sinonazal t&uuml;m&ouml;r saptanmad\u0131.<br>\nSonu&ccedil;: Detayl\u0131 muayene ve radyolojik tetkikler ile b&uuml;y&uuml;k oranda sinonazal t&uuml;m&ouml;rler paranazal sin&uuml;s patolojilerinde d\u0131\u015flanabilmektedir. Sadece displazi gibi malignite &ouml;nc&uuml;l&uuml; olabilecek mukozal lezyonlar KRS taraf\u0131ndan maskelenebilmekte ve bu da erken tan\u0131 ve tedavi ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 azaltmaktad\u0131r. Ancak &ccedil;al\u0131\u015fmam\u0131zda bu erken evre lezyonlarn varl\u0131\u011f\u0131 sadece tek tarafl\u0131 patolojilerde ve d&uuml;\u015f&uuml;k oranda(insidental) bulunmu\u015ftur. Bu da &ouml;zellikle &ccedil;ift tarafl\u0131 ESC sonras\u0131 rutin histopatolojik incelemenin gereklili\u011fini tart\u0131\u015f\u0131l\u0131r hale getirmektedir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Ba\u015fak", 
   "given": " Hazan"
  }, 
  {
   "family": "Bozh\u00f6y\u00fck", 
   "given": " Mitat Sel\u00e7uk"
  }, 
  {
   "family": "Y\u00fccel", 
   "given": " Levent"
  }, 
  {
   "family": "Aky\u0131ld\u0131z", 
   "given": " Se\u00e7il"
  }, 
  {
   "family": "Beton", 
   "given": " S\u00fcha"
  }
 ], 
 "container_title": "KBB Forum", 
 "id": "228096", 
 "issue": "2", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    5, 
    16
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "page": "93-99", 
 "title": "KRON\u0130K R\u0130NOS\u0130N\u00dcZ\u0130T NEDEN\u0130YLE ENDOSKOP\u0130K CERRAH\u0130 UYGULANAN HASTALARDA RUT\u0130N H\u0130STOPATOLOJ\u0130K \u0130NCELEME ANLAMLI MI?", 
 "type": "article-journal", 
 "volume": "20"
}
10
4
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 1010
İndirme 44
Veri hacmi 1.2 MB1.2 MB
Tekil görüntülenme 1010
Tekil indirme 44

Alıntı yap