Dergi makalesi Açık Erişim

Parion Yamaç Hamamı Ticari Amphora Buluntuları (MÖ 1. yüzyıl - MS 7. yüzyıl)

Akkaş, İsmail


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 228032, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-2744-3202", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Karamano\u011flu Mehmetbey \u00dcniversitesi", 
   "name": "Akka\u015f, \u0130smail"
  }
 ], 
 "datePublished": "2020-11-24", 
 "description": "<p>Troas B&ouml;lgesi&rsquo;nin kuzeyindeki Parion Antik Kenti, bug&uuml;nk&uuml; &Ccedil;anakkale ili, Biga il&ccedil;esi s\u0131n\u0131rlar\u0131<br>\ni&ccedil;erisindeki Kemer K&ouml;y&uuml;&rsquo;nde yer almaktad\u0131r. Parion, co\u011frafi ve stratejik konumunun yan\u0131 s\u0131ra &ouml;nemli bir ticaret<br>\nliman\u0131na sahip olmas\u0131 gibi &ouml;zellikleri sayesinde &ccedil;a\u011flar boyunca b&ouml;lgedeki egemen g&uuml;&ccedil;lerin ilgisini &ccedil;eken<br>\nkentlerden biri olmu\u015ftur. M&Ouml; 8. y&uuml;zy\u0131lda bir Grek kolonisi olarak kurulan Parion&rsquo;a, Roma Cumhuriyet D&ouml;nemi<br>\nsonlar\u0131nda, Romal\u0131 emekli askerler yerle\u015ftirilmi\u015f ve kente Roma kolonisi stat&uuml;s&uuml; verilmi\u015ftir. Kentin bu stat&uuml;s&uuml;<br>\nekonomik olarak da geli\u015fmesini ve zenginle\u015fmesini sa\u011flam\u0131\u015f, b&ouml;ylece Parion antik kenti Kuzey Troas B&ouml;lgesi&rsquo;nde<br>\nen fazla Romal\u0131 bar\u0131nd\u0131ran kentlerden biri olmu\u015ftur. Roma \u0130mparatorlu\u011fu taraf\u0131ndan Roma koloni stat&uuml;s&uuml;<br>\nverilmesi sonras\u0131nda kent, gerek b&ouml;lge ticaretinde, gerekse siyasi ve askeri alanlarda s&ouml;z sahibi olmu\u015ftur. Bunun<br>\ndo\u011fal bir sonucu olarak Parion&rsquo;da 2005 y\u0131l\u0131ndan bu yana ger&ccedil;ekle\u015ftirilen kaz\u0131larda Roma D&ouml;nemi&rsquo;ne ait &ouml;nemli<br>\narkeolojik bulgulara ula\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu arkeolojik buluntu gruplar\u0131ndan biri de 2008-2019 y\u0131llar\u0131 aras\u0131 Yama&ccedil;<br>\nHamam\u0131 kaz\u0131lar\u0131nda ele ge&ccedil;en ticari amphora par&ccedil;alar\u0131d\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmam\u0131zda, yap\u0131da bu y\u0131llar aras\u0131nda ele ge&ccedil;en<br>\nRoma ve Erken Bizans D&ouml;nemi&rsquo;ne ait ticari amphora buluntular\u0131 tan\u0131t\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu d&ouml;nemler i&ccedil;indeki tabaka ve<br>\nkontekstlerde 18 farkl\u0131 ithal amphora grubu tespit edilmi\u015ftir. Bu ticari amphora gruplar\u0131 \u0130talya, Kuzey Afrika<br>\n(Tunus), Ege Adalar\u0131, Bat\u0131 Anadolu, G&uuml;ney Karadeniz, Kilikia ve Levant gibi &ouml;nemli &uuml;retim merkezlerinden ithal<br>\nedilmi\u015ftir. Parion Yama&ccedil; Hamam\u0131&rsquo;nda ele ge&ccedil;en ticari amphoralar, yap\u0131n\u0131n in\u015fa tarihi ve kullan\u0131m evrelerini<br>\ndesteklemesi a&ccedil;\u0131s\u0131ndan &ouml;nemlidir. &Ccedil;al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda, Parion Yama&ccedil; Hamam\u0131&rsquo;n\u0131n M&Ouml; 1. y&uuml;zy\u0131l ortalar\u0131 ile MS<br>\n7. y&uuml;zy\u0131l\u0131n ilk &ccedil;eyre\u011fi aras\u0131na tarihlenen tabaka ve kontekstlerinde bulunan ticari amphoralar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla hem<br>\nyap\u0131yla ilgili hem de ticari a&ccedil;\u0131dan yeni verilere ula\u015fmak ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r.</p>", 
 "headline": "Parion Yama\u00e7 Hamam\u0131 Ticari Amphora Buluntular\u0131 (M\u00d6 1. y\u00fczy\u0131l - MS 7. y\u00fczy\u0131l)", 
 "identifier": 228032, 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tsm", 
  "name": "Turkish Sign Language"
 }, 
 "keywords": [
  "Troas, Parion, Yama\u00e7 Hamam\u0131, Roma, Erken Bizans, Amphora"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/", 
 "name": "Parion Yama\u00e7 Hamam\u0131 Ticari Amphora Buluntular\u0131 (M\u00d6 1. y\u00fczy\u0131l - MS 7. y\u00fczy\u0131l)", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228032"
}
101
64
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 101
İndirme 64
Veri hacmi 798.2 MB
Tekil görüntülenme 83
Tekil indirme 60

Alıntı yap