Dergi makalesi Açık Erişim

Parion Yamaç Hamamı Ticari Amphora Buluntuları (MÖ 1. yüzyıl - MS 7. yüzyıl)

Akkaş, İsmail


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228032</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Akkaş, İsmail</creatorName>
   <givenName>İsmail</givenName>
   <familyName>Akkaş</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2744-3202</nameIdentifier>
   <affiliation>Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Parion Yamaç Hamamı Ticari Amphora Buluntuları (Mö 1. Yüzyıl - Ms 7. Yüzyıl)</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Troas, Parion, Yamaç Hamamı, Roma, Erken Bizans, Amphora</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-11-24</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228032</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.32949/Arkhaia.2020.21</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Troas B&amp;ouml;lgesi&amp;rsquo;nin kuzeyindeki Parion Antik Kenti, bug&amp;uuml;nk&amp;uuml; &amp;Ccedil;anakkale ili, Biga il&amp;ccedil;esi sınırları&lt;br&gt;
i&amp;ccedil;erisindeki Kemer K&amp;ouml;y&amp;uuml;&amp;rsquo;nde yer almaktadır. Parion, coğrafi ve stratejik konumunun yanı sıra &amp;ouml;nemli bir ticaret&lt;br&gt;
limanına sahip olması gibi &amp;ouml;zellikleri sayesinde &amp;ccedil;ağlar boyunca b&amp;ouml;lgedeki egemen g&amp;uuml;&amp;ccedil;lerin ilgisini &amp;ccedil;eken&lt;br&gt;
kentlerden biri olmuştur. M&amp;Ouml; 8. y&amp;uuml;zyılda bir Grek kolonisi olarak kurulan Parion&amp;rsquo;a, Roma Cumhuriyet D&amp;ouml;nemi&lt;br&gt;
sonlarında, Romalı emekli askerler yerleştirilmiş ve kente Roma kolonisi stat&amp;uuml;s&amp;uuml; verilmiştir. Kentin bu stat&amp;uuml;s&amp;uuml;&lt;br&gt;
ekonomik olarak da gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamış, b&amp;ouml;ylece Parion antik kenti Kuzey Troas B&amp;ouml;lgesi&amp;rsquo;nde&lt;br&gt;
en fazla Romalı barındıran kentlerden biri olmuştur. Roma İmparatorluğu tarafından Roma koloni stat&amp;uuml;s&amp;uuml;&lt;br&gt;
verilmesi sonrasında kent, gerek b&amp;ouml;lge ticaretinde, gerekse siyasi ve askeri alanlarda s&amp;ouml;z sahibi olmuştur. Bunun&lt;br&gt;
doğal bir sonucu olarak Parion&amp;rsquo;da 2005 yılından bu yana ger&amp;ccedil;ekleştirilen kazılarda Roma D&amp;ouml;nemi&amp;rsquo;ne ait &amp;ouml;nemli&lt;br&gt;
arkeolojik bulgulara ulaşılmıştır. Bu arkeolojik buluntu gruplarından biri de 2008-2019 yılları arası Yama&amp;ccedil;&lt;br&gt;
Hamamı kazılarında ele ge&amp;ccedil;en ticari amphora par&amp;ccedil;alarıdır. &amp;Ccedil;alışmamızda, yapıda bu yıllar arasında ele ge&amp;ccedil;en&lt;br&gt;
Roma ve Erken Bizans D&amp;ouml;nemi&amp;rsquo;ne ait ticari amphora buluntuları tanıtılmıştır. Bu d&amp;ouml;nemler i&amp;ccedil;indeki tabaka ve&lt;br&gt;
kontekstlerde 18 farklı ithal amphora grubu tespit edilmiştir. Bu ticari amphora grupları İtalya, Kuzey Afrika&lt;br&gt;
(Tunus), Ege Adaları, Batı Anadolu, G&amp;uuml;ney Karadeniz, Kilikia ve Levant gibi &amp;ouml;nemli &amp;uuml;retim merkezlerinden ithal&lt;br&gt;
edilmiştir. Parion Yama&amp;ccedil; Hamamı&amp;rsquo;nda ele ge&amp;ccedil;en ticari amphoralar, yapının inşa tarihi ve kullanım evrelerini&lt;br&gt;
desteklemesi a&amp;ccedil;ısından &amp;ouml;nemlidir. &amp;Ccedil;alışma kapsamında, Parion Yama&amp;ccedil; Hamamı&amp;rsquo;nın M&amp;Ouml; 1. y&amp;uuml;zyıl ortaları ile MS&lt;br&gt;
7. y&amp;uuml;zyılın ilk &amp;ccedil;eyreği arasına tarihlenen tabaka ve kontekstlerinde bulunan ticari amphoralar aracılığıyla hem&lt;br&gt;
yapıyla ilgili hem de ticari a&amp;ccedil;ıdan yeni verilere ulaşmak ama&amp;ccedil;lanmıştır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
101
64
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 101
İndirme 64
Veri hacmi 798.2 MB
Tekil görüntülenme 83
Tekil indirme 60

Alıntı yap