Tez Açık Erişim

Genotip ve çevre faktörlerinin asmada (Vitis vinifera L. cvs.) doğal poliembriyoni üzerine etkileri

Bilir, Mehmet


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228030</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Bilir, Mehmet</creatorName>
   <givenName>Mehmet</givenName>
   <familyName>Bilir</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-1659-4483</nameIdentifier>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Genotip Ve Çevre Faktörlerinin Asmada (Vitis Vinifera L. Cvs.) Doğal Poliembriyoni Üzerine Etkileri</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2002</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Asma (Vitis vinifera L.)</subject>
  <subject>tohum</subject>
  <subject>çimlenme</subject>
  <subject>poliembriyoni</subject>
  <subject>haploidi</subject>
  <subject>genotip</subject>
  <subject>çevresel faktörler</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2002-03-08</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Thesis</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228030</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.13140/RG.2.2.32778.49600/1</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Poliembriyoni, t&amp;uuml;m Angiosperm&amp;rsquo;lerde olduğu gibi asmada da haploidinin doğal kaynağıdır. Bu sebeple araştırıcıların ilgi kaynağı olmuştur. Bu &amp;ccedil;alışmada &amp;uuml;lkemizin &amp;ouml;nemli şaraplık &amp;ccedil;eşitlerinden Kalecik karası, Hasandede, Narince ve Emir &amp;ccedil;eşitleriyle literat&amp;uuml;rde yer alan, diğer poliembriyoni &amp;ccedil;alışmalarında başarılı sonu&amp;ccedil;lar verdiği bilinen yabancı k&amp;ouml;kenli Pinot noir &amp;ccedil;eşidinin poliembriyoni frekansı ve poliembriyoni &amp;uuml;zerinde genotip ve &amp;ccedil;evre fakt&amp;ouml;rlerinin etkileri araştırılmıştır. &amp;Ccedil;eşitlere bağlı olarak &amp;ccedil;imlenmiş tohumlar arasında %0.044 ile % 0.082 arasında doğal poliembriyoni frekansı tespit edilmiştir. En y&amp;uuml;ksek poliembriyoni oranı Emir &amp;ccedil;eşidinde %0.082 olarak g&amp;ouml;zlemlenirken, Hasandede&amp;rsquo;de % 0.044, Kalecik karası ve Pinot noir&amp;rsquo;de %0.049, Narince&amp;rsquo;de % 0.059 olarak g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. &amp;Ccedil;eşitlerin tamamında g&amp;ouml;r&amp;uuml;len poliembriyoni frekansı % 0.057&amp;rsquo;dir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Farklı &amp;ccedil;imlendirme sıcaklıklarının poliembriyoni &amp;uuml;zerine etkilerinin incelendiği denemede 24 &amp;deg;C ve 27 &amp;deg;C&amp;rsquo;de &amp;ccedil;imlendirilen tohumlarda daha fazla poliembriyoni g&amp;ouml;zlemlenmiştir. Farklı ana&amp;ccedil;ların poliembriyoniye etkilerinin araştırıldığı denemede 99 R anacı &amp;uuml;zerine aşılı Hasandede bitkilerinde en y&amp;uuml;ksek poliembriyoniye (% 0.216) ulaşılırken 5 BB&amp;rsquo;de % 0.147, 1103 P&amp;rsquo;de % 0.138 olarak tespit edilmiş, Kalecik karası&amp;rsquo;nın 5 BB anacı &amp;uuml;zerine aşılı olanlarında % 0.088 ve 1103 P anacı &amp;uuml;zerindekilerde ise % 0.044 oranında poliembriyoni g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Omca yaşlarının poliembriyoni &amp;uuml;zerine etkilerinin incelendiği denemede gen&amp;ccedil;( 5 yaş) omcalarda hi&amp;ccedil; poliembriyoniye rastlanın azken, orta yaşlı (6-12 yaş) ve yaşlı (30 yaş) omcalarda birbirine yakın olmakla birlikte % 0.10 ve % 0.09 oranlarında poliembriyoni g&amp;ouml;zlemlenmiştir. Ekolojik farklılığın poliembriyoni &amp;uuml;zerine etkisi tam olarak ortaya konamazken, yıllara g&amp;ouml;re iklimsel değişikliğin etkisinin incelendiği denemelerde iklimsel değişikliklerin poliembriyoni &amp;uuml;zerine etkili olduğu saptanmıştır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Haploidinin ortaya konulması amacıyla yapılan kromozom sayım &amp;ccedil;alışmalarında ise yeterli sayıda poliembriyonik bitki oluşmadığı i&amp;ccedil;in net sonu&amp;ccedil;lar elde edilememiştir.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Yüksek Lisans Tezi
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Y. Sabit AĞAOĞLU</description>
 </descriptions>
</resource>
78
35
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 78
İndirme 35
Veri hacmi 134.9 MB
Tekil görüntülenme 65
Tekil indirme 32

Alıntı yap