Tez Açık Erişim

Genotip ve çevre faktörlerinin asmada (Vitis vinifera L. cvs.) doğal poliembriyoni üzerine etkileri

Bilir, Mehmet


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 228030, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-1659-4483", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Bilir, Mehmet"
  }
 ], 
 "datePublished": "2002-03-08", 
 "description": "<p>Poliembriyoni, t&uuml;m Angiosperm&rsquo;lerde oldu\u011fu gibi asmada da haploidinin do\u011fal kayna\u011f\u0131d\u0131r. Bu sebeple ara\u015ft\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n ilgi kayna\u011f\u0131 olmu\u015ftur. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada &uuml;lkemizin &ouml;nemli \u015farapl\u0131k &ccedil;e\u015fitlerinden Kalecik karas\u0131, Hasandede, Narince ve Emir &ccedil;e\u015fitleriyle literat&uuml;rde yer alan, di\u011fer poliembriyoni &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 sonu&ccedil;lar verdi\u011fi bilinen yabanc\u0131 k&ouml;kenli Pinot noir &ccedil;e\u015fidinin poliembriyoni frekans\u0131 ve poliembriyoni &uuml;zerinde genotip ve &ccedil;evre fakt&ouml;rlerinin etkileri ara\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;e\u015fitlere ba\u011fl\u0131 olarak &ccedil;imlenmi\u015f tohumlar aras\u0131nda %0.044 ile % 0.082 aras\u0131nda do\u011fal poliembriyoni frekans\u0131 tespit edilmi\u015ftir. En y&uuml;ksek poliembriyoni oran\u0131 Emir &ccedil;e\u015fidinde %0.082 olarak g&ouml;zlemlenirken, Hasandede&rsquo;de % 0.044, Kalecik karas\u0131 ve Pinot noir&rsquo;de %0.049, Narince&rsquo;de % 0.059 olarak g&ouml;r&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. &Ccedil;e\u015fitlerin tamam\u0131nda g&ouml;r&uuml;len poliembriyoni frekans\u0131 % 0.057&rsquo;dir.</p>\n\n<p>Farkl\u0131 &ccedil;imlendirme s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n poliembriyoni &uuml;zerine etkilerinin incelendi\u011fi denemede 24 &deg;C ve 27 &deg;C&rsquo;de &ccedil;imlendirilen tohumlarda daha fazla poliembriyoni g&ouml;zlemlenmi\u015ftir. Farkl\u0131 ana&ccedil;lar\u0131n poliembriyoniye etkilerinin ara\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 denemede 99 R anac\u0131 &uuml;zerine a\u015f\u0131l\u0131 Hasandede bitkilerinde en y&uuml;ksek poliembriyoniye (% 0.216) ula\u015f\u0131l\u0131rken 5 BB&rsquo;de % 0.147, 1103 P&rsquo;de % 0.138 olarak tespit edilmi\u015f, Kalecik karas\u0131&rsquo;n\u0131n 5 BB anac\u0131 &uuml;zerine a\u015f\u0131l\u0131 olanlar\u0131nda % 0.088 ve 1103 P anac\u0131 &uuml;zerindekilerde ise % 0.044 oran\u0131nda poliembriyoni g&ouml;r&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. Omca ya\u015flar\u0131n\u0131n poliembriyoni &uuml;zerine etkilerinin incelendi\u011fi denemede gen&ccedil;( 5 ya\u015f) omcalarda hi&ccedil; poliembriyoniye rastlan\u0131n azken, orta ya\u015fl\u0131 (6-12 ya\u015f) ve ya\u015fl\u0131 (30 ya\u015f) omcalarda birbirine yak\u0131n olmakla birlikte % 0.10 ve % 0.09 oranlar\u0131nda poliembriyoni g&ouml;zlemlenmi\u015ftir. Ekolojik farkl\u0131l\u0131\u011f\u0131n poliembriyoni &uuml;zerine etkisi tam olarak ortaya konamazken, y\u0131llara g&ouml;re iklimsel de\u011fi\u015fikli\u011fin etkisinin incelendi\u011fi denemelerde iklimsel de\u011fi\u015fikliklerin poliembriyoni &uuml;zerine etkili oldu\u011fu saptanm\u0131\u015ft\u0131r.</p>\n\n<p>Haploidinin ortaya konulmas\u0131 amac\u0131yla yap\u0131lan kromozom say\u0131m &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131nda ise yeterli say\u0131da poliembriyonik bitki olu\u015fmad\u0131\u011f\u0131 i&ccedil;in net sonu&ccedil;lar elde edilememi\u015ftir.</p>", 
 "headline": "Genotip ve \u00e7evre fakt\u00f6rlerinin asmada (Vitis vinifera L. cvs.) do\u011fal poliembriyoni \u00fczerine etkileri", 
 "identifier": 228030, 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Asma (Vitis vinifera L.)", 
  "tohum", 
  "\u00e7imlenme", 
  "poliembriyoni", 
  "haploidi", 
  "genotip", 
  "\u00e7evresel fakt\u00f6rler"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "Genotip ve \u00e7evre fakt\u00f6rlerinin asmada (Vitis vinifera L. cvs.) do\u011fal poliembriyoni \u00fczerine etkileri", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228030"
}
78
35
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 78
İndirme 35
Veri hacmi 134.9 MB
Tekil görüntülenme 65
Tekil indirme 32

Alıntı yap