Dergi makalesi Açık Erişim

Yöneylem Araştırmasının Tarihi Gelişimi ve Özellikleri

Öztürk, Ahmet


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 228028, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "contributor": [], 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Uluda\u011f \u00dcniversitesi", 
   "name": "\u00d6zt\u00fcrk, Ahmet"
  }
 ], 
 "datePublished": "2013-12-31", 
 "description": "<p>K&uuml;resel pazarda rekabet ortam\u0131 \u015fiddetlenirken, Y&ouml;neylem Ara\u015ft\u0131rmas\u0131 stratejik i\u015f kararlar\u0131nda &ouml;nemlilik kazanm\u0131\u015ft\u0131r. K&uuml;resel pazarlar\u0131n b&uuml;y&uuml;mesi ve rekabetteki art\u0131\u015f sonucunda Y&ouml;neylem Ara\u015ft\u0131rmas\u0131na olan ihtiya&ccedil; g&uuml;n\u0131\u015f\u0131\u011f\u0131na &ccedil;\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Bug&uuml;n Y&ouml;neylem Ara\u015ft\u0131rmas\u0131, kar ama&ccedil;l\u0131 ve kar ama&ccedil;l\u0131 olmayan kurulu\u015flarca kullan\u0131lan g&ouml;zde karar verme ara&ccedil;lar\u0131ndan birisidir. Y&ouml;neylem Ara\u015ft\u0131rmas\u0131 yeni bir bilim olarak Alman hava kuvvetlerinin sald\u0131r\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131l\u0131k vermek i&ccedil;in 1930&rsquo;lar\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131nda \u0130ngiliz Ordusunda kullan\u0131lmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Fakat onun ba\u015flang\u0131&ccedil; noktas\u0131 Archimede&rsquo;in &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131na dayan\u0131r. Archimed deneysel verileri toplam\u0131\u015f, bu verileri matematiksel y&ouml;ntemlerle analiz etmi\u015f ve M&Ouml; 213 y\u0131l\u0131nda Roma ordusunun Syracuse \u015fehrini ku\u015fatmas\u0131na kar\u015f\u0131l\u0131k bu sonu&ccedil;lar\u0131 te&ccedil;hizat yap\u0131m\u0131nda ve y&ouml;ntem geli\u015ftirmede kullanm\u0131\u015ft\u0131r. Archimed ilk y&ouml;neylem ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 olarak d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lebilir ve onun &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131 y&ouml;neylem ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131n ba\u015flang\u0131&ccedil; noktas\u0131 olarak kabul edilebilir. Taylorizm s\u0131k&ccedil;a y&ouml;neylem ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131n &ouml;nc&uuml;s&uuml; olarak s&ouml;z edilir ve y&ouml;neylem ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131n bilimsel k&ouml;k&uuml;n&uuml; olu\u015fturur. \u0130kinci D&uuml;nya Sava\u015f\u0131ndan sonra, Y&ouml;neylem Ara\u015ft\u0131rmas\u0131 akademik ve i\u015f &ccedil;evresinde akademik bir disiplin olarak geli\u015fmi\u015ftir. Bir&ccedil;ok yeni y&ouml;neylem ara\u015ft\u0131rmas\u0131 teknikleri se&ccedil;kin bilim adamlar\u0131 taraf\u0131ndan geli\u015ftirilmi\u015f ve pek &ccedil;ok farkl\u0131 alanlarda kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu makale T&uuml;rkiye gibi D&uuml;nya&rsquo;n\u0131n baz\u0131 &uuml;lkelerinde Y&ouml;neylem Ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131, bilimsel k&ouml;keni, yeni bir bilimsel alan ve akademik disiplin olarak tarihi geli\u015fiminin tasla\u011f\u0131n\u0131 &ccedil;izmeyi ama&ccedil;lar. Ayr\u0131ca, bu &ccedil;al\u0131\u015fmada Y&ouml;neylem Ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131n 11 farkl\u0131 tan\u0131m\u0131 verilmi\u015f ve bu tan\u0131mlarla T&uuml;rk&ccedil;e literat&uuml;rde yer almayan Y&ouml;neylem Ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131n 11 &ouml;zelli\u011fi a&ccedil;\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131r.</p>", 
 "headline": "Y\u00f6neylem Ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131n Tarihi Geli\u015fimi ve \u00d6zellikleri", 
 "identifier": 228028, 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "isPartOf": [
  {
   "@id": "https://alphanumericjournal.com/article/yoneylem-arastirmasinin-tarihi-gelisimi-ve-ozellikleri/", 
   "@type": "CreativeWork"
  }
 ], 
 "keywords": [
  "Y\u00f6neylem Ara\u015ft\u0131rmas\u0131", 
  "Bilimsel Y\u00f6ntem", 
  "Taylorizm", 
  "Sistem Yakla\u015f\u0131m\u0131"
 ], 
 "license": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", 
 "name": "Y\u00f6neylem Ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131n Tarihi Geli\u015fimi ve \u00d6zellikleri", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228028", 
 "version": "1"
}
106
70
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 106106
İndirme 7070
Veri hacmi 36.8 MB36.8 MB
Tekil görüntülenme 9090
Tekil indirme 6363

Alıntı yap