Dergi makalesi Açık Erişim

Yöneylem Araştırmasının Tarihi Gelişimi ve Özellikleri

Öztürk, Ahmet


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.228028</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Öztürk, Ahmet</creatorName>
   <givenName>Ahmet</givenName>
   <familyName>Öztürk</familyName>
   <affiliation>Uludağ Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Yöneylem Araştırmasının Tarihi Gelişimi Ve Özellikleri</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2013</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Yöneylem Araştırması</subject>
  <subject>Bilimsel Yöntem</subject>
  <subject>Taylorizm</subject>
  <subject>Sistem Yaklaşımı</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2013-12-31</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228028</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://alphanumericjournal.com/article/yoneylem-arastirmasinin-tarihi-gelisimi-ve-ozellikleri/</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.228027</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>1</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;K&amp;uuml;resel pazarda rekabet ortamı şiddetlenirken, Y&amp;ouml;neylem Araştırması stratejik iş kararlarında &amp;ouml;nemlilik kazanmıştır. K&amp;uuml;resel pazarların b&amp;uuml;y&amp;uuml;mesi ve rekabetteki artış sonucunda Y&amp;ouml;neylem Araştırmasına olan ihtiya&amp;ccedil; g&amp;uuml;nışığına &amp;ccedil;ıkmıştır. Bug&amp;uuml;n Y&amp;ouml;neylem Araştırması, kar ama&amp;ccedil;lı ve kar ama&amp;ccedil;lı olmayan kuruluşlarca kullanılan g&amp;ouml;zde karar verme ara&amp;ccedil;larından birisidir. Y&amp;ouml;neylem Araştırması yeni bir bilim olarak Alman hava kuvvetlerinin saldırılarına karşılık vermek i&amp;ccedil;in 1930&amp;rsquo;ların ikinci yarısında İngiliz Ordusunda kullanılmaya başlamıştır. Fakat onun başlangı&amp;ccedil; noktası Archimede&amp;rsquo;in &amp;ccedil;alışmalarına dayanır. Archimed deneysel verileri toplamış, bu verileri matematiksel y&amp;ouml;ntemlerle analiz etmiş ve M&amp;Ouml; 213 yılında Roma ordusunun Syracuse şehrini kuşatmasına karşılık bu sonu&amp;ccedil;ları te&amp;ccedil;hizat yapımında ve y&amp;ouml;ntem geliştirmede kullanmıştır. Archimed ilk y&amp;ouml;neylem araştırmacısı olarak d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lebilir ve onun &amp;ccedil;alışmaları y&amp;ouml;neylem araştırmasının başlangı&amp;ccedil; noktası olarak kabul edilebilir. Taylorizm sık&amp;ccedil;a y&amp;ouml;neylem araştırmasının &amp;ouml;nc&amp;uuml;s&amp;uuml; olarak s&amp;ouml;z edilir ve y&amp;ouml;neylem araştırmasının bilimsel k&amp;ouml;k&amp;uuml;n&amp;uuml; oluşturur. İkinci D&amp;uuml;nya Savaşından sonra, Y&amp;ouml;neylem Araştırması akademik ve iş &amp;ccedil;evresinde akademik bir disiplin olarak gelişmiştir. Bir&amp;ccedil;ok yeni y&amp;ouml;neylem araştırması teknikleri se&amp;ccedil;kin bilim adamları tarafından geliştirilmiş ve pek &amp;ccedil;ok farklı alanlarda kullanılmıştır. Bu makale T&amp;uuml;rkiye gibi D&amp;uuml;nya&amp;rsquo;nın bazı &amp;uuml;lkelerinde Y&amp;ouml;neylem Araştırmasının başlangıcı, bilimsel k&amp;ouml;keni, yeni bir bilimsel alan ve akademik disiplin olarak tarihi gelişiminin taslağını &amp;ccedil;izmeyi ama&amp;ccedil;lar. Ayrıca, bu &amp;ccedil;alışmada Y&amp;ouml;neylem Araştırmasının 11 farklı tanımı verilmiş ve bu tanımlarla T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e literat&amp;uuml;rde yer almayan Y&amp;ouml;neylem Araştırmasının 11 &amp;ouml;zelliği a&amp;ccedil;ıklanmıştır.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Historical Development of Operations Research and It's Features</description>
 </descriptions>
</resource>
106
70
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 106106
İndirme 7070
Veri hacmi 36.8 MB36.8 MB
Tekil görüntülenme 9090
Tekil indirme 6363

Alıntı yap