Dergi makalesi Açık Erişim

Acinetobacter baumannii İzolatlarında Fenilalanin-arjinin-beta-naftilamidin Siprofloksasinin Minimal İnhibitör Konsantrasyon Değerleri ve Dışa Atım Pompası Genlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkisi

Kaynak Onurdağ Fatma; Kayiş Uğur; Ökten Suzan


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-08-09</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">article</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/227949/files/Fatma Kaynak Onurdag Mikrobiyoloji Bültemi.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:bf5030a71c4d3b6f519faa6690fecfb4</subfield>
  <subfield code="s">216185</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı</subfield>
  <subfield code="a">Kayiş Uğur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı</subfield>
  <subfield code="a">Ökten Suzan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Acinetobacter baumannii; fenilalanin-arjinin-beta-naftilamid; siprofloksasin; direnç; dışa atım pompası; gen ekspresyonu</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210809131723.0</controlfield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Acinetobacter baumannii İzolatlarında Fenilalanin-arjinin-beta-naftilamidin Siprofloksasinin Minimal İnhibitör Konsantrasyon Değerleri ve Dışa Atım Pompası Genlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkisi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">227949</controlfield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5578/mb.20219801</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Son yıllarda, diren&amp;ccedil;li bakteri enfeksiyonlarının tedavisi i&amp;ccedil;in en ger&amp;ccedil;ek&amp;ccedil;i yaklaşımın yeni antimikrobiyal bileşiklerin sentezlenmesinden ziyade, direncin inhibe edilmesine y&amp;ouml;nelik araştırmalar olduğu&amp;nbsp;d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lmektedir. &amp;Ccedil;alışmamızda, Acinetobacter baumannii klinik izolatlarında, i) fenilalanin-arjinin-betanaftilamid (PA&amp;beta;N)&amp;rsquo;in, siprofloksasin (CIP)&amp;rsquo;in minimum inhibit&amp;ouml;r konsantrasyonu (MİK) &amp;uuml;zerine etkisinin saptanması, ii) CIP direncini ortadan kaldıran CIP+PA&amp;beta;N konsantrasyonunun hesaplanması, iii) bu konsantrasyonlarda ger&amp;ccedil;ekleşen inhibisyonun PA&amp;beta;N&amp;rsquo;in &amp;ccedil;oklu ila&amp;ccedil; dışa atım pompası (DAP) sistemi genlerinin ekspresyonu &amp;uuml;zerine etkisinden kaynaklandığının g&amp;ouml;sterilmesi ama&amp;ccedil;lanmıştır. Trakya &amp;Uuml;niversitesi Hastanesinden temin edilerek CIP&amp;rsquo;e diren&amp;ccedil;li olduğu tespit edilen A.baumannii izolatları (n= 67)&amp;rsquo;nda CIP duyarlılığı PA&amp;beta;N varlığında yeniden araştırılmıştır. CIP&amp;rsquo;in MİK değerinde d&amp;ouml;rt kat ve daha fazla azalma tespit edilen izolatlar dama tahtası testi ve kantitatif ger&amp;ccedil;ek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (qrRT-PCR) ile incelenmiştir. Dama tahtası sonu&amp;ccedil;larına g&amp;ouml;re, CIP direncini ortadan kaldıran PA&amp;beta;N konsantrasyonları ile fraksiyonel inhibisyon konsantrasyonu (FİK) indeksleri hesaplanmıştır. CIP+PA&amp;beta;N&amp;nbsp;kombinasyonunda, inhibisyonun ger&amp;ccedil;ekleştiği&amp;nbsp; konsantrasyonların DAP sistemi genlerinin (adeA, adeB, adeR, adeS, adeF, adeG, adeH, adeL) ekspresyon seviyeleri &amp;uuml;zerine etkisi qrRT-PCR ile araştırılmıştır. Dama tahtası testi sonucunda, 11 izolatta PA&amp;beta;N ve CIP arasında sinerjik etki tespit edilirken diğer izolatlarda aditif etki g&amp;ouml;zlenmiştir. Siprofloksasine diren&amp;ccedil;li bazı izolatlarda, CIP + PA&amp;beta;N kombinasyonunun izolatın direncini inhibe ettiği ve CIP&amp;rsquo;e duyarlılığın arttığı g&amp;ouml;sterilmiştir. 25mg/L ve 100mg/L PA&amp;beta;N varlığında CIP&amp;rsquo;e diren&amp;ccedil;li 67 izolatın sırasıyla, 22 (%32.83)&amp;rsquo;si ve 27 (%40.3)&amp;rsquo;si CIP&amp;rsquo;e duyarlı hale gelmiştir. Ayrıca yedi izolatta CIP MİK değerini 1 &amp;mu;g/ml konsantrasyona indiren yani CIP direncini ortadan kaldıran PA&amp;beta;N konsantrasyonu 12.5 &amp;mu;g/ml olarak saptanmış olup, bir izolatta ise CIP MİK değerinin 25 &amp;mu;g/ml PA&amp;beta;N varlığında 0.5 &amp;mu;g/ml&amp;rsquo;ye, 1.5625 &amp;mu;g/ml PA&amp;beta;N varlığında ise 1 &amp;mu;g/ml&amp;rsquo;ye d&amp;uuml;şt&amp;uuml;ğ&amp;uuml; belirlenmiştir. Tasarlanan PCR y&amp;ouml;nteminde adeA, adeB, adeC, adeF, adeG, adeH, adeL, adeR ve adeS genlerinin ekspresyon seviyeleri değerlendirildiğinde CIP i&amp;ccedil;eren besiyerlerine PA&amp;beta;N eklenmesi ile &amp;ccedil;oklu ila&amp;ccedil; DAP sistemi genlerinin ekspresyonunun da azaldığı g&amp;ouml;sterilmiştir (p&amp;lt; 0.05). &amp;Ccedil;alışmamızda elde edilen sonu&amp;ccedil;larla amaca ulaşılmıştır. Bu sonu&amp;ccedil;lar, direncin inhibe edilmesine y&amp;ouml;nelik araştırmaların &amp;ouml;nemini vurgulamaktadır. İnhibit&amp;ouml;r maddelerle antibiyotiklerin kombine kullanımı alternatif bir tedavi y&amp;ouml;ntemi olarak d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lmelidir. B&amp;ouml;ylece var olan antibiyotiklerin tekrar tedaviye dahil edilebilmesi, zaman ve maliyet a&amp;ccedil;ısından da tasarruf sağlanabilmesi olası olacaktır. Bu bulguların, aşırı ifade seviyelerinin g&amp;ouml;sterildiği izolatlarda reg&amp;uuml;lat&amp;ouml;r gen b&amp;ouml;lgelerindeki mutasyonlar da araştırılarak yeni inhibit&amp;ouml;r adayı bileşiklerin etki mekanizmasının aydınlatılması ve DAP genlerinin ekspresyonu ile ilişkilendirilmesi konusunda yapılacak olan ileri &amp;ccedil;alışmalarda da kullanılması m&amp;uuml;mk&amp;uuml;n olabilecektir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:227949</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı</subfield>
  <subfield code="a">Kaynak Onurdağ Fatma</subfield>
 </datafield>
</record>
387
82
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 387
İndirme 82
Veri hacmi 17.7 MB
Tekil görüntülenme 220
Tekil indirme 58

Alıntı yap