Dergi makalesi Açık Erişim

Acinetobacter baumannii İzolatlarında Fenilalanin-arjinin-beta-naftilamidin Siprofloksasinin Minimal İnhibitör Konsantrasyon Değerleri ve Dışa Atım Pompası Genlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkisi

Kaynak Onurdağ Fatma; Kayiş Uğur; Ökten Suzan


JSON

{
 "conceptrecid": "227948", 
 "created": "2021-08-09T13:17:23.661041+00:00", 
 "doi": "10.5578/mb.20219801", 
 "files": [
  {
   "bucket": "890fba44-fa88-4dda-8884-8964f8268c98", 
   "checksum": "md5:bf5030a71c4d3b6f519faa6690fecfb4", 
   "key": "Fatma Kaynak Onurdag Mikrobiyoloji B\u00fcltemi.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/890fba44-fa88-4dda-8884-8964f8268c98/Fatma%20Kaynak%20Onurdag%20Mikrobiyoloji%20B%C3%BCltemi.pdf"
   }, 
   "size": 216185, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 227949, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//badge/doi/10.5578/mb.20219801.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/890fba44-fa88-4dda-8884-8964f8268c98", 
  "doi": "https://doi.org/10.5578/mb.20219801", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/227949", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/records/227949", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/227949"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Trakya \u00dcniversitesi Eczac\u0131l\u0131k Fak\u00fcltesi Farmas\u00f6tik Mikrobiyoloji Anabilim Dal\u0131", 
    "name": "Kaynak Onurda\u011f Fatma"
   }, 
   {
    "affiliation": "Bilecik \u015eeyh Edebali \u00dcniversitesi, Pazaryeri Meslek Y\u00fcksekokulu Eczane Hizmetleri Program\u0131", 
    "name": "Kayi\u015f U\u011fur"
   }, 
   {
    "affiliation": "Trakya \u00dcniversitesi Eczac\u0131l\u0131k Fak\u00fcltesi Farmas\u00f6tik Mikrobiyoloji Anabilim Dal\u0131", 
    "name": "\u00d6kten Suzan"
   }
  ], 
  "description": "<p>Son y\u0131llarda, diren&ccedil;li bakteri enfeksiyonlar\u0131n\u0131n tedavisi i&ccedil;in en ger&ccedil;ek&ccedil;i yakla\u015f\u0131m\u0131n yeni antimikrobiyal bile\u015fiklerin sentezlenmesinden ziyade, direncin inhibe edilmesine y&ouml;nelik ara\u015ft\u0131rmalar oldu\u011fu&nbsp;d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lmektedir. &Ccedil;al\u0131\u015fmam\u0131zda, Acinetobacter baumannii klinik izolatlar\u0131nda, i) fenilalanin-arjinin-betanaftilamid (PA&beta;N)&rsquo;in, siprofloksasin (CIP)&rsquo;in minimum inhibit&ouml;r konsantrasyonu (M\u0130K) &uuml;zerine etkisinin saptanmas\u0131, ii) CIP direncini ortadan kald\u0131ran CIP+PA&beta;N konsantrasyonunun hesaplanmas\u0131, iii) bu konsantrasyonlarda ger&ccedil;ekle\u015fen inhibisyonun PA&beta;N&rsquo;in &ccedil;oklu ila&ccedil; d\u0131\u015fa at\u0131m pompas\u0131 (DAP) sistemi genlerinin ekspresyonu &uuml;zerine etkisinden kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131n g&ouml;sterilmesi ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Trakya &Uuml;niversitesi Hastanesinden temin edilerek CIP&rsquo;e diren&ccedil;li oldu\u011fu tespit edilen A.baumannii izolatlar\u0131 (n= 67)&rsquo;nda CIP duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131 PA&beta;N varl\u0131\u011f\u0131nda yeniden ara\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. CIP&rsquo;in M\u0130K de\u011ferinde d&ouml;rt kat ve daha fazla azalma tespit edilen izolatlar dama tahtas\u0131 testi ve kantitatif ger&ccedil;ek zamanl\u0131 revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (qrRT-PCR) ile incelenmi\u015ftir. Dama tahtas\u0131 sonu&ccedil;lar\u0131na g&ouml;re, CIP direncini ortadan kald\u0131ran PA&beta;N konsantrasyonlar\u0131 ile fraksiyonel inhibisyon konsantrasyonu (F\u0130K) indeksleri hesaplanm\u0131\u015ft\u0131r. CIP+PA&beta;N&nbsp;kombinasyonunda, inhibisyonun ger&ccedil;ekle\u015fti\u011fi&nbsp; konsantrasyonlar\u0131n DAP sistemi genlerinin (adeA, adeB, adeR, adeS, adeF, adeG, adeH, adeL) ekspresyon seviyeleri &uuml;zerine etkisi qrRT-PCR ile ara\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Dama tahtas\u0131 testi sonucunda, 11 izolatta PA&beta;N ve CIP aras\u0131nda sinerjik etki tespit edilirken di\u011fer izolatlarda aditif etki g&ouml;zlenmi\u015ftir. Siprofloksasine diren&ccedil;li baz\u0131 izolatlarda, CIP + PA&beta;N kombinasyonunun izolat\u0131n direncini inhibe etti\u011fi ve CIP&rsquo;e duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131n artt\u0131\u011f\u0131 g&ouml;sterilmi\u015ftir. 25mg/L ve 100mg/L PA&beta;N varl\u0131\u011f\u0131nda CIP&rsquo;e diren&ccedil;li 67 izolat\u0131n s\u0131ras\u0131yla, 22 (%32.83)&rsquo;si ve 27 (%40.3)&rsquo;si CIP&rsquo;e duyarl\u0131 hale gelmi\u015ftir. Ayr\u0131ca yedi izolatta CIP M\u0130K de\u011ferini 1 &mu;g/ml konsantrasyona indiren yani CIP direncini ortadan kald\u0131ran PA&beta;N konsantrasyonu 12.5 &mu;g/ml olarak saptanm\u0131\u015f olup, bir izolatta ise CIP M\u0130K de\u011ferinin 25 &mu;g/ml PA&beta;N varl\u0131\u011f\u0131nda 0.5 &mu;g/ml&rsquo;ye, 1.5625 &mu;g/ml PA&beta;N varl\u0131\u011f\u0131nda ise 1 &mu;g/ml&rsquo;ye d&uuml;\u015ft&uuml;\u011f&uuml; belirlenmi\u015ftir. Tasarlanan PCR y&ouml;nteminde adeA, adeB, adeC, adeF, adeG, adeH, adeL, adeR ve adeS genlerinin ekspresyon seviyeleri de\u011ferlendirildi\u011finde CIP i&ccedil;eren besiyerlerine PA&beta;N eklenmesi ile &ccedil;oklu ila&ccedil; DAP sistemi genlerinin ekspresyonunun da azald\u0131\u011f\u0131 g&ouml;sterilmi\u015ftir (p&lt; 0.05). &Ccedil;al\u0131\u015fmam\u0131zda elde edilen sonu&ccedil;larla amaca ula\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu sonu&ccedil;lar, direncin inhibe edilmesine y&ouml;nelik ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n &ouml;nemini vurgulamaktad\u0131r. \u0130nhibit&ouml;r maddelerle antibiyotiklerin kombine kullan\u0131m\u0131 alternatif bir tedavi y&ouml;ntemi olarak d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lmelidir. B&ouml;ylece var olan antibiyotiklerin tekrar tedaviye dahil edilebilmesi, zaman ve maliyet a&ccedil;\u0131s\u0131ndan da tasarruf sa\u011flanabilmesi olas\u0131 olacakt\u0131r. Bu bulgular\u0131n, a\u015f\u0131r\u0131 ifade seviyelerinin g&ouml;sterildi\u011fi izolatlarda reg&uuml;lat&ouml;r gen b&ouml;lgelerindeki mutasyonlar da ara\u015ft\u0131r\u0131larak yeni inhibit&ouml;r aday\u0131 bile\u015fiklerin etki mekanizmas\u0131n\u0131n ayd\u0131nlat\u0131lmas\u0131 ve DAP genlerinin ekspresyonu ile ili\u015fkilendirilmesi konusunda yap\u0131lacak olan ileri &ccedil;al\u0131\u015fmalarda da kullan\u0131lmas\u0131 m&uuml;mk&uuml;n olabilecektir.</p>", 
  "doi": "10.5578/mb.20219801", 
  "has_grant": true, 
  "keywords": [
   "Acinetobacter baumannii; fenilalanin-arjinin-beta-naftilamid; siprofloksasin; diren\u00e7; d\u0131\u015fa at\u0131m pompas\u0131; gen ekspresyonu"
  ], 
  "license": {
   "id": "cc-by-sa"
  }, 
  "publication_date": "2021-08-09", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "227949"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "227948"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sa\u011fl\u0131k Bilimleri > Eczac\u0131l\u0131k > Temel Eczac\u0131l\u0131k Bilimleri > Farmas\u00f6tik Mikrobiyoloji"
  ], 
  "title": "Acinetobacter baumannii \u0130zolatlar\u0131nda Fenilalanin-arjinin-beta-naftilamidin Siprofloksasinin Minimal \u0130nhibit\u00f6r Konsantrasyon De\u011ferleri ve D\u0131\u015fa At\u0131m Pompas\u0131 Genlerinin Ekspresyonu \u00dczerine Etkisi", 
  "tubitak_grants": [
   {
    "program": "DIGER", 
    "project_number": "115S994", 
    "workgroup": "SBAG"
   }
  ]
 }, 
 "owners": [
  72
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 82.0, 
  "unique_downloads": 58.0, 
  "unique_views": 220.0, 
  "version_downloads": 82.0, 
  "version_unique_downloads": 58.0, 
  "version_unique_views": 220.0, 
  "version_views": 387.0, 
  "version_volume": 17727170.0, 
  "views": 387.0, 
  "volume": 17727170.0
 }, 
 "updated": "2021-08-09T13:17:23.712028+00:00"
}
387
82
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 387
İndirme 82
Veri hacmi 17.7 MB
Tekil görüntülenme 220
Tekil indirme 58

Alıntı yap