Dergi makalesi Açık Erişim

Acinetobacter baumannii İzolatlarında Fenilalanin-arjinin-beta-naftilamidin Siprofloksasinin Minimal İnhibitör Konsantrasyon Değerleri ve Dışa Atım Pompası Genlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkisi

Kaynak Onurdağ Fatma; Kayiş Uğur; Ökten Suzan


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/227949</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Kaynak Onurdağ Fatma</creatorName>
   <affiliation>Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Kayiş Uğur</creatorName>
   <affiliation>Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Ökten Suzan</creatorName>
   <affiliation>Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Acinetobacter Baumannii İzolatlarında Fenilalanin-Arjinin-Beta-Naftilamidin Siprofloksasinin Minimal İnhibitör Konsantrasyon Değerleri Ve Dışa Atım Pompası Genlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkisi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Acinetobacter baumannii; fenilalanin-arjinin-beta-naftilamid; siprofloksasin; direnç; dışa atım pompası; gen ekspresyonu</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-08-09</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/227949</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.5578/mb.20219801</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Son yıllarda, diren&amp;ccedil;li bakteri enfeksiyonlarının tedavisi i&amp;ccedil;in en ger&amp;ccedil;ek&amp;ccedil;i yaklaşımın yeni antimikrobiyal bileşiklerin sentezlenmesinden ziyade, direncin inhibe edilmesine y&amp;ouml;nelik araştırmalar olduğu&amp;nbsp;d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lmektedir. &amp;Ccedil;alışmamızda, Acinetobacter baumannii klinik izolatlarında, i) fenilalanin-arjinin-betanaftilamid (PA&amp;beta;N)&amp;rsquo;in, siprofloksasin (CIP)&amp;rsquo;in minimum inhibit&amp;ouml;r konsantrasyonu (MİK) &amp;uuml;zerine etkisinin saptanması, ii) CIP direncini ortadan kaldıran CIP+PA&amp;beta;N konsantrasyonunun hesaplanması, iii) bu konsantrasyonlarda ger&amp;ccedil;ekleşen inhibisyonun PA&amp;beta;N&amp;rsquo;in &amp;ccedil;oklu ila&amp;ccedil; dışa atım pompası (DAP) sistemi genlerinin ekspresyonu &amp;uuml;zerine etkisinden kaynaklandığının g&amp;ouml;sterilmesi ama&amp;ccedil;lanmıştır. Trakya &amp;Uuml;niversitesi Hastanesinden temin edilerek CIP&amp;rsquo;e diren&amp;ccedil;li olduğu tespit edilen A.baumannii izolatları (n= 67)&amp;rsquo;nda CIP duyarlılığı PA&amp;beta;N varlığında yeniden araştırılmıştır. CIP&amp;rsquo;in MİK değerinde d&amp;ouml;rt kat ve daha fazla azalma tespit edilen izolatlar dama tahtası testi ve kantitatif ger&amp;ccedil;ek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (qrRT-PCR) ile incelenmiştir. Dama tahtası sonu&amp;ccedil;larına g&amp;ouml;re, CIP direncini ortadan kaldıran PA&amp;beta;N konsantrasyonları ile fraksiyonel inhibisyon konsantrasyonu (FİK) indeksleri hesaplanmıştır. CIP+PA&amp;beta;N&amp;nbsp;kombinasyonunda, inhibisyonun ger&amp;ccedil;ekleştiği&amp;nbsp; konsantrasyonların DAP sistemi genlerinin (adeA, adeB, adeR, adeS, adeF, adeG, adeH, adeL) ekspresyon seviyeleri &amp;uuml;zerine etkisi qrRT-PCR ile araştırılmıştır. Dama tahtası testi sonucunda, 11 izolatta PA&amp;beta;N ve CIP arasında sinerjik etki tespit edilirken diğer izolatlarda aditif etki g&amp;ouml;zlenmiştir. Siprofloksasine diren&amp;ccedil;li bazı izolatlarda, CIP + PA&amp;beta;N kombinasyonunun izolatın direncini inhibe ettiği ve CIP&amp;rsquo;e duyarlılığın arttığı g&amp;ouml;sterilmiştir. 25mg/L ve 100mg/L PA&amp;beta;N varlığında CIP&amp;rsquo;e diren&amp;ccedil;li 67 izolatın sırasıyla, 22 (%32.83)&amp;rsquo;si ve 27 (%40.3)&amp;rsquo;si CIP&amp;rsquo;e duyarlı hale gelmiştir. Ayrıca yedi izolatta CIP MİK değerini 1 &amp;mu;g/ml konsantrasyona indiren yani CIP direncini ortadan kaldıran PA&amp;beta;N konsantrasyonu 12.5 &amp;mu;g/ml olarak saptanmış olup, bir izolatta ise CIP MİK değerinin 25 &amp;mu;g/ml PA&amp;beta;N varlığında 0.5 &amp;mu;g/ml&amp;rsquo;ye, 1.5625 &amp;mu;g/ml PA&amp;beta;N varlığında ise 1 &amp;mu;g/ml&amp;rsquo;ye d&amp;uuml;şt&amp;uuml;ğ&amp;uuml; belirlenmiştir. Tasarlanan PCR y&amp;ouml;nteminde adeA, adeB, adeC, adeF, adeG, adeH, adeL, adeR ve adeS genlerinin ekspresyon seviyeleri değerlendirildiğinde CIP i&amp;ccedil;eren besiyerlerine PA&amp;beta;N eklenmesi ile &amp;ccedil;oklu ila&amp;ccedil; DAP sistemi genlerinin ekspresyonunun da azaldığı g&amp;ouml;sterilmiştir (p&amp;lt; 0.05). &amp;Ccedil;alışmamızda elde edilen sonu&amp;ccedil;larla amaca ulaşılmıştır. Bu sonu&amp;ccedil;lar, direncin inhibe edilmesine y&amp;ouml;nelik araştırmaların &amp;ouml;nemini vurgulamaktadır. İnhibit&amp;ouml;r maddelerle antibiyotiklerin kombine kullanımı alternatif bir tedavi y&amp;ouml;ntemi olarak d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lmelidir. B&amp;ouml;ylece var olan antibiyotiklerin tekrar tedaviye dahil edilebilmesi, zaman ve maliyet a&amp;ccedil;ısından da tasarruf sağlanabilmesi olası olacaktır. Bu bulguların, aşırı ifade seviyelerinin g&amp;ouml;sterildiği izolatlarda reg&amp;uuml;lat&amp;ouml;r gen b&amp;ouml;lgelerindeki mutasyonlar da araştırılarak yeni inhibit&amp;ouml;r adayı bileşiklerin etki mekanizmasının aydınlatılması ve DAP genlerinin ekspresyonu ile ilişkilendirilmesi konusunda yapılacak olan ileri &amp;ccedil;alışmalarda da kullanılması m&amp;uuml;mk&amp;uuml;n olabilecektir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştirma Kurumu</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">https://doi.org/10.13039/501100004410</funderIdentifier>
   <awardNumber>115S994</awardNumber>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
387
82
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 387
İndirme 82
Veri hacmi 17.7 MB
Tekil görüntülenme 220
Tekil indirme 58

Alıntı yap