Dergi makalesi Açık Erişim

Direklerarası Müzik Sahnesi ve İncesaz Takımları: Müzisyenler, Repertuar, Dinleyiciler ve Beğeni Yapısı

Onur Güneş Ayas


JSON

{
 "conceptrecid": "273735", 
 "created": "2024-07-09T13:38:13.645959+00:00", 
 "doi": "10.26650/iuturkiyat.1368893", 
 "files": [
  {
   "bucket": "6bd112ac-4dc0-4507-91e6-f05a82d103fb", 
   "checksum": "md5:57b12c14aef59987d175398d8a8068ff", 
   "key": "2075AA3D9B6A44429937E8E529DB8E83.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/6bd112ac-4dc0-4507-91e6-f05a82d103fb/2075AA3D9B6A44429937E8E529DB8E83.pdf"
   }, 
   "size": 564452, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 273736, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.26650/iuturkiyat.1368893.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/6bd112ac-4dc0-4507-91e6-f05a82d103fb", 
  "doi": "https://doi.org/10.26650/iuturkiyat.1368893", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/273736", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/273736", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/273736"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Y\u0131ld\u0131z Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Onur G\u00fcne\u015f Ayas", 
    "orcid": "0000-0001-5317-271X"
   }
  ], 
  "description": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131, son d&ouml;nem Osmanl\u0131 \u0130stanbulu&rsquo;nun en &ouml;nemli e\u011flence merkezlerinden biri olan Direkleraras\u0131&rsquo;nda sahne alan incesaz tak\u0131mlar\u0131n\u0131 m&uuml;zik sosyolojisi perspektifiyle analiz etmek ve T&uuml;rk m&uuml;zi\u011finin Osmanl\u0131&rsquo;n\u0131n son d&ouml;neminde ge&ccedil;irdi\u011fi d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;mde nas\u0131l bir rol oynad\u0131klar\u0131n\u0131 ortaya koymakt\u0131r. Ge&ccedil; d&ouml;nem Osmanl\u0131 toplumunda Ramazan e\u011flenceleriyle &ouml;zde\u015fle\u015fmi\u015f bir k&uuml;lt&uuml;r merkezi olan Direkleraras\u0131, ayn\u0131 zamanda incesaz d&uuml;nyas\u0131yla ili\u015fkili &ccedil;e\u015fitli faaliyetleri birbirine entegre eden bir m&uuml;zik ekonomisine de ev sahipli\u011fi yapmaktayd\u0131. Osmanl\u0131 y&uuml;ksek k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n bir uzant\u0131s\u0131 olan incesaz, on dokuzuncu y&uuml;zy\u0131l sonlar\u0131nda Bat\u0131 m&uuml;zi\u011fi kar\u015f\u0131s\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 stat&uuml; kayb\u0131n\u0131 sosyo-ekonomik taban\u0131n\u0131 geni\u015fleterek telafi etti ve sonunda ticarile\u015fmi\u015f pop&uuml;ler k&uuml;lt&uuml;r d&uuml;nyas\u0131na entegre oldu. \u0130ncesaz\u0131 farkl\u0131 be\u011feni k&uuml;lt&uuml;rleri ve dinleyici gruplar\u0131yla etkile\u015fime sokan bu s&uuml;re&ccedil;, belli ba\u015fl\u0131 icrac\u0131lar\u0131n\u0131n sosyal arkaplanlar\u0131nda, &ccedil;alg\u0131lar\u0131n\u0131n bile\u015fiminde, repertuar\u0131n\u0131n kapsam ve niteli\u011finde ve dinleyicilerinin beklentilerinde belli de\u011fi\u015fimlere yol a&ccedil;t\u0131. Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, incesaz\u0131n Osmanl\u0131&rsquo;n\u0131n son d&ouml;neminde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 bu d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;mde Direkleraras\u0131&rsquo;n\u0131n merkezi bir rol oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etmektedir. Ciddi m&uuml;zikle e\u011flence m&uuml;zi\u011finin uzunca bir s&uuml;re mek&acirc;nsal ve kurumsal olarak ayr\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131 bu e\u011flence merkezinde incesaz tak\u0131mlar\u0131, birbirinden farkl\u0131 beklentilere sahip, heterojen bir dinleyici kitlesine hitap etmek zorunda kalm\u0131\u015f, bu da uzant\u0131s\u0131 oldu\u011fu m&uuml;zik gelene\u011finin be\u011feni hiyerar\u015fileri i&ccedil;indeki konumunu bulan\u0131kla\u015ft\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. Kabaca 1870&rsquo;lerden 1910&rsquo;lara kadarki d&ouml;neme odaklanan bu makale, d&ouml;nemin s&uuml;reli yay\u0131nlar\u0131, gazete ilanlar\u0131, hat\u0131rat metinleri ve biyografik kaynaklara dayanarak, Direkleraras\u0131 m&uuml;zik sahnesindeki incesaz tak\u0131mlar\u0131n\u0131n be\u011feni yap\u0131s\u0131n\u0131 icrac\u0131, mek&acirc;n, m&uuml;zik ve dinleyici etkile\u015fimi ekseninde incelemeyi ama&ccedil;lamaktad\u0131r.</p>", 
  "doi": "10.26650/iuturkiyat.1368893", 
  "has_grant": true, 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-sa"
  }, 
  "publication_date": "2024-07-09", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "273736"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "273735"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Sosyoloji"
  ], 
  "title": "Direkleraras\u0131 M\u00fczik Sahnesi ve \u0130ncesaz Tak\u0131mlar\u0131: M\u00fczisyenler, Repertuar, Dinleyiciler ve Be\u011feni Yap\u0131s\u0131", 
  "tubitak_grants": [
   {
    "program": "1001", 
    "project_number": "121K990", 
    "workgroup": "SOBAG"
   }
  ]
 }, 
 "owners": [
  2246
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 14.0, 
  "unique_downloads": 14.0, 
  "unique_views": 36.0, 
  "version_downloads": 14.0, 
  "version_unique_downloads": 14.0, 
  "version_unique_views": 36.0, 
  "version_views": 37.0, 
  "version_volume": 7902328.0, 
  "views": 37.0, 
  "volume": 7902328.0
 }, 
 "updated": "2024-07-09T13:38:13.678377+00:00"
}
37
14
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 37
İndirme 14
Veri hacmi 7.9 MB
Tekil görüntülenme 36
Tekil indirme 14

Alıntı yap