Tez Açık Erişim

Herat Nehri'ndeki (Hari Rud, Afganistan) Diyatome Topluluklarının Ekolojik Tercihleri

Mohammadı, Mostafa


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 273715, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Gaziantep \u00dcniversitesi", 
   "name": "Mohammad\u0131, Mostafa"
  }
 ], 
 "datePublished": "2024-05-01", 
 "description": "<p>Nehirler i&ccedil;in kapsaml\u0131 bir biyode\u011ferlendirme plan\u0131 olu\u015fturmak i&ccedil;in, bask\u0131n/belirte&ccedil; t&uuml;rleri ve ekolojik tercihlerini belirlemek hayati &ouml;neme sahiptir. Bu ama&ccedil;la, A\u015fa\u011f\u0131 Hari Rud Nehri Havzas\u0131n\u0131 2023&#39;&uuml;n ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 May\u0131s ve kurak Temmuz aylar\u0131 aras\u0131nda bir vaka &ccedil;al\u0131\u015fmas\u0131 olarak kullanarak, insan kaynakl\u0131 &ouml;nemli rahats\u0131zl\u0131klara maruz kalan ekosistemler i&ccedil;in sa\u011flam ekolojik de\u011ferlendirme y&ouml;ntemleri geli\u015ftirmeyi ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Kanonik uygunluk analizi, elektriksel iletkenlik (E\u0130), &ccedil;&ouml;z&uuml;nm&uuml;\u015f oksijen, orto-fosfat (PO4) ve nitrat\u0131n (NO3) havzadaki diyatome t&uuml;rlerinin mek&acirc;nsal da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 &uuml;zerinde &ouml;nemli etkileri oldu\u011funu ortaya koymu\u015ftur. Nitzschia brevissima, Nitzschia capitellata, Nitzschia umbonata, Nitzschia palea, Nitzschia dissipata ve Navicula cryptocephala gibi kirlilik tolere edebilen t&uuml;rler, EC ve PO4 ile yak\u0131n ili\u015fkilere sahiptir ve Joi Injil ve Karbar akarsular\u0131 ile b&uuml;t&uuml;nle\u015fmi\u015ftir. &Ouml;rnekleme istasyonlar\u0131 aras\u0131nda &ouml;zellikle Hari Rud Nehri S1 ve S2, Cymbella excisa, Achnantidium minutissimum, Diatoma moniliformis, Cymbella affinis ve Meridion circulare gibi kirlilik duyarl\u0131 diatom t&uuml;rlerini sergilemektedir. Farkl\u0131 ekorejyonel diatom metrikleri, A\u015fa\u011f\u0131 Hari Rud Nehri havzas\u0131nda y&uuml;ksekten k&ouml;t&uuml; ekolojik duruma kadar farkl\u0131 skorlar sergilemektedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n bulgular\u0131, b&ouml;lgesel olmayan diatom indekslerinin kullan\u0131m\u0131n\u0131 d&uuml;\u015f&uuml;nmeden &ouml;nce, b&ouml;lgesel diyatomlara ve bunlar\u0131n farkl\u0131 konumlardaki ideal hayatta kalma aral\u0131klar\u0131na ili\u015fkin anlay\u0131\u015f\u0131m\u0131z\u0131 geli\u015ftirmek i&ccedil;in otoekolojik ara\u015ft\u0131rmalar y&uuml;r&uuml;tmenin gereklili\u011fini vurgulamaktad\u0131r.</p>", 
 "headline": "Herat Nehri'ndeki (Hari Rud, Afganistan) Diyatome Topluluklar\u0131n\u0131n Ekolojik Tercihleri", 
 "identifier": 273715, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "Herat Nehri'ndeki (Hari Rud, Afganistan) Diyatome Topluluklar\u0131n\u0131n Ekolojik Tercihleri", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/273715"
}
60
29
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6060
İndirme 2929
Veri hacmi 27.2 MB27.2 MB
Tekil görüntülenme 5454
Tekil indirme 2626

Alıntı yap