Dergi makalesi Açık Erişim

Genç Yetişkinlerde Pasif Sigara Maruziyetinin Diyet Kalitesine, Oksidatif Stres İndeksine ve Beslenme Durumuna Etkisi

ERçim, Rüveyda Esra; Baydaş, Burhanettin


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.263743</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>ERçim, Rüveyda Esra</creatorName>
   <givenName>Rüveyda Esra</givenName>
   <familyName>ERçim</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-7564-4017</nameIdentifier>
   <affiliation>Bingöl Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Baydaş, Burhanettin</creatorName>
   <givenName>Burhanettin</givenName>
   <familyName>Baydaş</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2193-9880</nameIdentifier>
   <affiliation>Bingöl Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Genç Yetişkinlerde Pasif Sigara Maruziyetinin Diyet Kalitesine, Oksidatif Stres İndeksine Ve Beslenme Durumuna Etkisi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2017</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Pasif sigara içicileri</subject>
  <subject>diyet kalitesi</subject>
  <subject>oksidatif stres indeksi</subject>
  <subject>beslenme</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2017-03-23</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">http://tip.fusabil.org/text.php3?id=1173</alternateIdentifier>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263743</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.263742</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ama&amp;ccedil;:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Bu araştırma, pasif sigara maruziyetinin gen&amp;ccedil; bireylerin diyet kalitesine, oksidatif stres indeksine ve beslenme durumuna etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla planlanıp y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gere&amp;ccedil; ve Y&amp;ouml;ntem:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Bing&amp;ouml;l&amp;rsquo;de 19-35 yaş arasındaki 40 birey ile ger&amp;ccedil;ekleştirilen &amp;ccedil;alışma, kesitsel bir vaka-kontrol &amp;ccedil;alışmasıdır. Katılımcılar; sigara i&amp;ccedil;meyip, i&amp;ccedil;ilen ortamda dumanına maruz kalanlar (pasif sigara i&amp;ccedil;icileri) ile hi&amp;ccedil; sigara i&amp;ccedil;memiş ve dumanına maruz kalmamış bireyler olmak &amp;uuml;zere iki gruba ayrılmıştır. Soru k&amp;acirc;ğıdı ile katılımcıların 7 g&amp;uuml;n boyunca 24 saatlik besin t&amp;uuml;ketim kaydı alınmış; Besin &amp;Ccedil;eşitlilik Skoru (DDS), Diyet Kalite indeksi (DQI) ve sağlıklı yeme indeksi (HEI-2005) hesaplanmıştır. Katılımcıların Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin (IPAQ) kısa formu ile fiziksel aktivite d&amp;uuml;zeyi saptanmıştır. Serum &amp;ouml;rneklerinden katılımcıların serum total antioksidan kapasitesi (TAC) ve toplam oksidan durumu (TOS) analiz edilip Oksidatif Stres İndeksi (OSİ) saptanmıştır. İstatistiki verilerin hesaplanmasında, SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bulgular:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Katılımcıların yaş ortalaması erkeklerde 21.7&amp;plusmn;1.5 ve kadınlarda 20.3&amp;plusmn;0.8 yıldır. &amp;Ccedil;alışma gruplarına g&amp;ouml;re katılımcıların diyetle alınan enerjinin proteinden gelen oranı, PUFA (&amp;ccedil;oklu doymamış yağ asidi), A vitamini, E vitamini ve B12 vitamini dışında kalan diğer enerji ve besin &amp;ouml;geleri gruplar arasında istatistiksel olarak farklı bulunmuştur (P&amp;lt;0.05). Sigaraya maruz kalan katılımcıların enerji, protein, karbonhidrat, yağ, posa gibi bir&amp;ccedil;ok besin &amp;ouml;gesi alımları kontrol grubundan d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k olduğu g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Serum TAC enzim aktiviteleri a&amp;ccedil;ısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmazken (P&amp;gt;0.05), TOS ve OSİ değerleri pasif grupta fazla bulunmuştur (P&amp;lt;0.05).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sonu&amp;ccedil;:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Hastalıkların &amp;ouml;nlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi a&amp;ccedil;ısından, bireylerin sigara dumanına maruziyetinin &amp;ouml;nlenmesi ve fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmenin desteklenmesiyle &amp;ouml;nlenebilir hastalıklar başta olmak &amp;uuml;zere &amp;ouml;zellikle yaşlılık d&amp;ouml;neminde ortaya &amp;ccedil;ıkabilecek hastalıklardan korunmada etkili olacaktır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
132
83
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 132132
İndirme 8383
Veri hacmi 37.1 MB37.1 MB
Tekil görüntülenme 111111
Tekil indirme 7676

Alıntı yap