Kitap bölümü Açık Erişim

Platform Şehirciliği

Eren, Fatih


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252311, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-7420-3538", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
   "name": "Eren, Fatih"
  }
 ], 
 "datePublished": "2022-12-20", 
 "description": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada yeni nesil mek&acirc;nsal planlama yakla\u015f\u0131mlar\u0131ndan &ldquo;Platform \u015eehircili\u011fi&rdquo; tan\u0131t\u0131lmakta, bu yeni \u015fehircilik t&uuml;r&uuml;n&uuml;n genel bak\u0131\u015f a&ccedil;\u0131s\u0131 ortaya konmaktad\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fma, dijital &ccedil;a\u011fda kentsel deneyimin de\u011fi\u015fen do\u011fas\u0131n\u0131 ve mant\u0131\u011f\u0131n\u0131 kavramaya; dijital platformlar\u0131n kenti okuma ve mek&acirc;na m&uuml;dahale etme bi&ccedil;imlerinin fark\u0131na varmaya; dijitalle\u015fmenin ve otomatikle\u015fmenin kent, toplum, do\u011fa ve ekonomi &uuml;zerindeki olumlu/olumsuz &ccedil;e\u015fitli yans\u0131malar\u0131n\u0131 g&ouml;rmeye yard\u0131mc\u0131 olacak bilgiler i&ccedil;ermektedir.</p>\n\n<p>Platform \u015fehircili\u011fi, orijinal olarak ilk kez Sarah Barns taraf\u0131ndan 2014 y\u0131l\u0131nda ortaya at\u0131lan bir terimdir. Son 10 y\u0131l i&ccedil;inde hayat\u0131m\u0131za h\u0131zl\u0131 bir giri\u015f yapan dijital platformlar\u0131n &ouml;l&ccedil;e\u011finin, kapsam\u0131n\u0131n, failli\u011finin ve kentsel emellerinin daha &ouml;nce g&ouml;r&uuml;len her \u015feyden farkl\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 bug&uuml;n yeni yeni anla\u015f\u0131lmaktad\u0131r. Bu fark\u0131ndal\u0131kla, dijital platformlar\u0131n kent ve toplum &uuml;zerindeki etkisi &uuml;zerine yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar son y\u0131llarda h\u0131z kazanm\u0131\u015ft\u0131r.</p>\n\n<p>Durup &uuml;zerinde &ouml;zel olarak d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lmese de dijital platformlara bug&uuml;n herkes a\u015finad\u0131r &ccedil;&uuml;nk&uuml; platformlar g&uuml;nl&uuml;k hayat\u0131n i&ccedil;ine fazlas\u0131yla i\u015flemi\u015f durumdad\u0131r. &Ouml;rne\u011fin, bir Uber yolculu\u011fu talebinde bulunurken, Airbnb &uuml;zerinden rezervasyon yaparken veya Amazon&rsquo;dan bir \u015fey sat\u0131n al\u0131rken dijital platformlar kullan\u0131lmaktad\u0131r. Kavramsal olarak bir dijital platformu teknoloji tabanl\u0131 i\u015f modeli \u015feklinde tan\u0131mlamak m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Bir dijital platformun g&ouml;revi, ilgi alanlar\u0131n\u0131 ve insanlar\u0131 birbirine ba\u011flamak ve dahil olan kat\u0131l\u0131mc\u0131lara de\u011ferli bir etkile\u015fim ortam\u0131 sunmakt\u0131r. Temelde kullan\u0131c\u0131lar\u0131n i\u015flerini h\u0131zland\u0131rmay\u0131 ve kolayla\u015ft\u0131rmay\u0131 hedefleyen dijital platformlar, halihaz\u0131rda &ccedil;evrimi&ccedil;i olarak &ccedil;al\u0131\u015fmakta ve b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de otomatik mekanizmalar taraf\u0131ndan y&ouml;nlendirilmektedir.</p>\n\n<p>Dijital platformlar\u0131n sosyal medya y&ouml;netimi, pazarlama y&ouml;netimi, proje ve tak\u0131m y&ouml;netimi, m&uuml;\u015fteri ili\u015fkileri y&ouml;netimi, sohbet ve mesajla\u015fma y&ouml;netimi, dijital i&ccedil;erik y&ouml;netimi gibi &ccedil;ok &ccedil;e\u015fitli t&uuml;rleri vard\u0131r. D&uuml;nyan\u0131n ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin en pop&uuml;ler dijital platformlar\u0131 aras\u0131nda Google, Youtube, TikTok, Snapchat, Spotify, Vimeo, Reddit, Pinterest, WeChat, Yahoo, Bing, Uber, Airbnb, Amazon, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Whatsapp, Telegram, Netflix, Prime Video, Blue TV, Gain, Exxen, Trendyol, HepsiBurada, GittiGidiyor, Yemek Sepeti, Getir, Sahibinden, N11, MediaMarkt, AliExpress, Doping Haf\u0131za, Udemy, Quora, GrubHub, Hubspot, Morhipo, Drip, Mailchimp, Klickpages, Microsoft Project ve Trello yer almaktad\u0131r. Dijital platformlar\u0131n kent ve mek&acirc;n ile olan ili\u015fkisini &ccedil;&ouml;z&uuml;mlemeye ve d&uuml;zenlemeye odaklanan; b&uuml;y&uuml;k veri, derin &ouml;\u011frenme ve ak\u0131ll\u0131 algoritmalara dayal\u0131 yeni dijital mek&acirc;nsal planlama yakla\u015f\u0131m\u0131n\u0131n temelini olu\u015fturacak platform \u015fehircili\u011fi a\u015fa\u011f\u0131da detayl\u0131 \u015fekilde anlat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.</p>", 
 "headline": "Platform \u015eehircili\u011fi", 
 "identifier": 252311, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Platform", 
  "\u015eehircilik", 
  "\u015eehir", 
  "B\u00f6lge", 
  "Planlama", 
  "Ak\u0131ll\u0131", 
  "Kent", 
  "B\u00fcy\u00fck Veri", 
  "Derin \u00d6\u011frenme", 
  "Algoritma", 
  "Yapay Zeka"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/", 
 "name": "Platform \u015eehircili\u011fi", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252311"
}
110
64
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 110110
İndirme 6464
Veri hacmi 90.5 MB90.5 MB
Tekil görüntülenme 101101
Tekil indirme 6262

Alıntı yap