Dergi makalesi Açık Erişim

Sosyal Bilişim Perspektifinden Bireyselleşme ve Yalnızlaşma Sorunu Üzerine Bir Analiz

Büyükbingöl, Abdülkadir


JSON

{
 "conceptrecid": "229514", 
 "created": "2022-08-15T16:07:11.008146+00:00", 
 "doi": "10.52108/2757-5942.3.2.6", 
 "files": [
  {
   "bucket": "f910692a-8ae9-4cd4-9150-e66af763f8ff", 
   "checksum": "md5:a02c5c1f569bcb6b591b7e66bc93d087", 
   "key": "Buyukbingol-2022.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/f910692a-8ae9-4cd4-9150-e66af763f8ff/Buyukbingol-2022.pdf"
   }, 
   "size": 319340, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 229515, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.52108/2757-5942.3.2.6.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/f910692a-8ae9-4cd4-9150-e66af763f8ff", 
  "doi": "https://doi.org/10.52108/2757-5942.3.2.6", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/229515", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/229515", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/229515"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul Geli\u015fim \u00dcniversitesi", 
    "name": "B\u00fcy\u00fckbing\u00f6l, Abd\u00fclkadir", 
    "orcid": "0000-0003-2411-9500"
   }
  ], 
  "description": "<p>Determinist yakla\u015f\u0131m, toplumlar\u0131n, kulland\u0131klar\u0131 teknolojiler taraf\u0131ndan belirlendiklerini ifade etmektedir. Dijital toplum kavram\u0131, birinci end&uuml;stri devriminden itibaren teknolojilerin, s&ouml;z konusu etkiyi giderek artt\u0131rmas\u0131n\u0131n bir g&ouml;stergesidir. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde dijital bilgi ve ileti\u015fim teknolojileri art\u0131k toplumsal yap\u0131n\u0131n bir elementi haline geldi\u011fi d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lebilir. Bu teknolojinin toplumsal ileti\u015fim ve etkile\u015fiminde kullan\u0131lmas\u0131, k&uuml;lt&uuml;rel yap\u0131n\u0131n buna g&ouml;re \u015fekillenmesini getirmektedir. Buna kar\u015f\u0131n sanayi devrimlerinin birey ve toplum &uuml;zerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Bireyselle\u015fme ve yaln\u0131zla\u015fma bu sorunlardand\u0131r. Toplumdan kopmadan toplumsalla\u015fman\u0131n bir yolu olarak da al\u0131nabilen bireysellikte, davran\u0131\u015flar\u0131n yaln\u0131zla\u015fmayla sonu&ccedil;lanmas\u0131, toplumsal bir varl\u0131k olan insanda psikolojik ve sosyolojik travmalara sebep olabilmektedir. &Ouml;zellikle ya\u015fl\u0131 n&uuml;fusun olumsuz etkilendi\u011fi yaln\u0131zla\u015fmaya kar\u015f\u0131 bir tak\u0131m &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerin sunulmas\u0131, bu travmalar\u0131n engellenebilece\u011fi saikiyle &ouml;nem arz etmektedir. Hali haz\u0131rdaki &ccedil;al\u0131\u015fmada, yaln\u0131zla\u015fmaya g&ouml;t&uuml;ren bir s&uuml;re&ccedil; olarak olumsuz bireyselle\u015fme bir sorun olarak alg\u0131lanmakta ve bu sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri &uuml;zerinde durulmakt\u0131r. Literat&uuml;r taramas\u0131 y&ouml;ntemiyle ara\u015ft\u0131r\u0131lan konu kapsam\u0131nda ula\u015f\u0131lan veriler nitel yakla\u015f\u0131m s\u0131n\u0131rlar\u0131 i&ccedil;inde kavramsal bir b&uuml;t&uuml;n olu\u015fturacak \u015fekilde analiz edilmi\u015ftir. Bu kapsamda ula\u015f\u0131lan sonuca g&ouml;re i&ccedil;inde bulundu\u011fumuz bilgi toplumundan bir sonraki a\u015fama oldu\u011fu kaydedilen ve in\u015fa edilmi\u015f bir teknolojik toplum olarak tarif edilen Toplum 5.0&rsquo;da, sosyal bili\u015fim (social informatics) biliminden destek al\u0131narak yaln\u0131zla\u015fmaya kar\u015f\u0131 bir tak\u0131m &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerin geli\u015ftirilebildi\u011fi tespit edilmi\u015ftir. Dijital teknolojilerin sundu\u011fu olanaklarla bu &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerin uygulanmas\u0131 durumunda, gen&ccedil; ve ya\u015fl\u0131 n&uuml;fus, bir arada, kabiliyetlerine uygun olarak istedikleri bi&ccedil;imlerde ekonomik ve sosyal etkinliklerde bulunabilmektedir. Belirli i\u015fbirlikleri &ccedil;er&ccedil;evesinde ger&ccedil;ekle\u015fen bu faaliyetler, hem sosyal hem de ekonomik olarak k&uuml;m&uuml;latif bir de\u011fere d&ouml;n&uuml;\u015febilmektedir. B&ouml;ylece bireysel davran\u0131\u015flar yaln\u0131zla\u015fmaya g&ouml;t&uuml;ren bir eylem olmaktan &ccedil;\u0131kt\u0131\u011f\u0131 gibi olas\u0131 sosyal ve psikolojik travmalar\u0131n da &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilebilir.&nbsp;</p>", 
  "doi": "10.52108/2757-5942.3.2.6", 
  "has_grant": false, 
  "journal": {
   "issue": "2", 
   "pages": "186-202", 
   "title": "Sosyolojik Ba\u011flam Dergisi", 
   "volume": "3"
  }, 
  "keywords": [
   "Bili\u015fim, Yaln\u0131zla\u015fma, Dijitalle\u015fme"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2022-08-15", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "229515"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "229514"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Sosyoloji > Genel Sosyoloji ve Metedoloji"
  ], 
  "title": "Sosyal\tBili\u015fim\tPerspektifinden\tBireyselle\u015fme\tve\tYaln\u0131zla\u015fma\tSorunu\t\u00dczerine\t Bir\tAnaliz"
 }, 
 "owners": [
  406
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 285.0, 
  "unique_downloads": 243.0, 
  "unique_views": 376.0, 
  "version_downloads": 285.0, 
  "version_unique_downloads": 243.0, 
  "version_unique_views": 376.0, 
  "version_views": 430.0, 
  "version_volume": 91011900.0, 
  "views": 430.0, 
  "volume": 91011900.0
 }, 
 "updated": "2022-08-15T16:07:11.055997+00:00"
}
430
285
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 430
İndirme 285
Veri hacmi 91.0 MB
Tekil görüntülenme 376
Tekil indirme 243

Alıntı yap