Tez Açık Erişim

TOKAT BÖLGESİ BUĞDAY ÜRETİMİNDE BAZI YABANCI OTLARIN DERİN ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE TESPİT EDİLMESİ

Güzel Mustafa


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252240", 
 "conceptrecid": "252240", 
 "created": "2023-01-28T09:38:18.751670+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252241", 
 "files": [
  {
   "bucket": "2c37344a-eede-468e-8ba5-b951c5f856d1", 
   "checksum": "md5:76f73bc7a422a588f32c9119e8e70a9b", 
   "key": "Mustafa Tez.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/2c37344a-eede-468e-8ba5-b951c5f856d1/Mustafa%20Tez.pdf"
   }, 
   "size": 7239796, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252241, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252241.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/2c37344a-eede-468e-8ba5-b951c5f856d1", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252240.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252240", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252241", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252241", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252241", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252241"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Tokat Gaziosmanpa\u015fa \u00dcniversitesi", 
    "name": "G\u00fczel Mustafa"
   }
  ], 
  "description": "<p>D&uuml;nya genelinde canl\u0131 n&uuml;fus art\u0131\u015f\u0131n\u0131n h\u0131zlanarak devam etmesi ve buna ba\u011fl\u0131 olarak y&uuml;kselen besin ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak amac\u0131yla &uuml;retilen &ouml;nemli tar\u0131msal besin kaynaklar\u0131ndan birisi de bu\u011fday bitkisidir. Bu\u011fday &uuml;retiminde verim ve kalite d&uuml;\u015f&uuml;kl&uuml;\u011f&uuml;ne sebep olan &ouml;nemli biyotik etmenlerin ba\u015f\u0131nda yabanc\u0131 otlar\u0131n varl\u0131\u011f\u0131 gelmektedir. Yabanc\u0131 otlarla daha etkin bir m&uuml;cadele ger&ccedil;ekle\u015ftirmek, kullan\u0131lan herbisitlerin zararl\u0131 yanlar\u0131n\u0131 ve maliyetini azaltmak i&ccedil;in yabanc\u0131 otlar\u0131n yerlerini ve t&uuml;rlerini belirlemek gereklidir. Ancak bir uzman g&ouml;r&uuml;\u015f&uuml; ile bu denli hassas tespitlerin yap\u0131labilmesi, yapay zeka algoritmalar\u0131n\u0131n son d&ouml;nemde g&ouml;sterdi\u011fi ba\u015far\u0131 ile &ccedil;ok daha h\u0131zl\u0131 ve kolay olabilmektedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada bu\u011fday &uuml;retim alanlar\u0131nda &ouml;nemli kay\u0131plara ve zehirlenmelere sebep olan yabani hardal (Sinapis arvensis L.), k&ouml;yg&ouml;&ccedil;&uuml;ren (Cirsium arvense (L.) Scop) ve tarla hazeran\u0131n\u0131n (Consolida regalis Gray) derin &ouml;\u011frenme y&ouml;ntemi ile tespit edilmesi sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r. Her bir bitkinin tan\u0131mlama ve m&uuml;cadelesi i&ccedil;in faydal\u0131 olan 5 farkl\u0131 fenolojik d&ouml;nemi (kotiledon yaprak d&ouml;nemi, 3-5 yaprakl\u0131 d&ouml;nem, &ccedil;i&ccedil;eklenme &ouml;ncesi d&ouml;nem, &ccedil;i&ccedil;eklenme d&ouml;nemi ve meyve ve tohum ba\u011flama d&ouml;nemi) ayr\u0131 s\u0131n\u0131fland\u0131rmaya tabi tutularak 15 farkl\u0131 s\u0131n\u0131fland\u0131rma i\u015flemi yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Her s\u0131n\u0131fa ait g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lerdeki etiketlenen toplam 145 792 nesne ile YOLOv5 derin &ouml;\u011frenme modeli kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. YOLOv5&rsquo;e ait t&uuml;m sinir a\u011flar\u0131 (Nano, Small, Medium, Large ve ExLarge) e\u011fitime tabi tutularak, sinir a\u011flar\u0131n\u0131n Do\u011fruluk, Geri &Ccedil;a\u011f\u0131r\u0131m, F-1 Puan\u0131 ve AUC performanslar\u0131 de\u011ferlendirilmi\u015ftir. Kullan\u0131lan sinir a\u011flar\u0131ndan en ba\u015far\u0131l\u0131 olan sinir a\u011f\u0131 %98 ile YOLOv5s (small) olurken, t&uuml;m sinir a\u011flar\u0131 en y&uuml;ksek performanslar\u0131n\u0131 KG2&rsquo;de (k&ouml;yg&ouml;&ccedil;&uuml;ren 3-5 yaprakl\u0131 d&ouml;nem) g&ouml;stermi\u015ftir. Sinir a\u011flar\u0131n\u0131n en d&uuml;\u015f&uuml;k performans g&ouml;sterdikleri grup ise en y&uuml;ksek oranla YOLOv5s (small) ile %45 iken en d&uuml;\u015f&uuml;k de\u011fer ise YOLOv5n (nano) ile %8 de\u011feriyle TH5&rsquo;e (tarla hazeran\u0131 tohum ba\u011flama d&ouml;nemi) ait olmu\u015ftur. Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, yabanc\u0131 otlar\u0131n farkl\u0131 fenolojik d&ouml;nemlerine g&ouml;re bilgisayar g&ouml;rmesi ile tespit edilebilmesi bak\u0131m\u0131ndan bir ilk olmu\u015ftur.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252241", 
  "has_grant": true, 
  "keywords": [
   "Yabanc\u0131 Ot Tespiti", 
   "Derin \u00d6\u011frenme", 
   "Farkl\u0131 Fenolojik D\u00f6nemler", 
   "YOLOv5"
  ], 
  "language": "tsm", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2022-07-29", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252240", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252241"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252240"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "thesis", 
   "title": "Tez", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Tar\u0131msal Bilimler > Ziraat > Tar\u0131m Makineleri"
  ], 
  "title": "TOKAT B\u00d6LGES\u0130 BU\u011eDAY \u00dcRET\u0130M\u0130NDE BAZI YABANCI OTLARIN DER\u0130N \u00d6\u011eRENME Y\u00d6NTEM\u0130 \u0130LE TESP\u0130T ED\u0130LMES\u0130", 
  "tubitak_grants": [
   {
    "program": "3501", 
    "project_number": "120O888", 
    "workgroup": "TOVAG"
   }
  ]
 }, 
 "owners": [
  821
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 332.0, 
  "unique_downloads": 296.0, 
  "unique_views": 239.0, 
  "version_downloads": 332.0, 
  "version_unique_downloads": 296.0, 
  "version_unique_views": 239.0, 
  "version_views": 261.0, 
  "version_volume": 2403612272.0, 
  "views": 261.0, 
  "volume": 2403612272.0
 }, 
 "updated": "2023-01-28T09:38:18.813859+00:00"
}
261
332
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 261261
İndirme 332332
Veri hacmi 2.4 GB2.4 GB
Tekil görüntülenme 239239
Tekil indirme 296296

Alıntı yap