Bu kayıt için daha yeni bir sürüm var.

Dergi makalesi Açık Erişim

Toplum Mühendisliği ve Sürdürülebilir Cehalet

   Nagaş, SMMM Erol

ÖZ

     Tarih boyunca, ilk çağların şehir devletlerinden günümüz modern toplumuna kadar, toplumun eğitim ve gelişmişlik düzeyi ile demokrasinin uygulanma gücü arasında doğrusal bir orantı olagelmiştir. Kabul edilen görüş toplumun eğitim seviyesi arttıkça demokrasinin daha yaygın ve uygulanabilir olduğudur. Yine bu nedenledir ki tarih boyunca ortaya çıkan otoriter rejimler, kendi iktidarlarının devamlılığını sağlamak ve halkı şekillendirmek amacıyla ‘toplum mühendisliği’ yöntemine başvurmuşlardır.

ABSTRACT

     Throughout history, from the city-states of the early ages to today's modern society, there has been a linear proportionality between the level of education and development level of the society and the power of democracy. The accepted view is that as the education level of the society increases, democracy becomes more widespread and applicable. It is also for this reason that authoritarian regimes that have emerged throughout history have resorted to the method of "social engineering" in order to ensure the continuity of their power and shape the people.

Dosyalar (375.8 kB)
Dosya adı Boyutu
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR CEHALET.docx
md5:c2731f6d420ed3d67aa258e1b6f3b417
375.8 kB İndir
547
425
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 547173
İndirme 42533
Veri hacmi 260.6 MB12.4 MB
Tekil görüntülenme 439125
Tekil indirme 38531

Alıntı yap