Kitap Kısıtlı Erişim

Sinop livası Meclis-i Umumi kararları ( Zabıt Ceridesi) ( 8 Kanun-u Evvel 1337-8 Aralık 1921)

   Alpaslan, Erhan; Bilmen, Mehmet

Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin son dönem âlimlerinden, Maraş Milli Mücadele kahramanı, İstiklal Madalyası sahibi, Hasan Refet Efendi’nin biyografisi ele alınmıştır. “İlyaszade” adıyla tanınmış bir aileye mensup olan Hasan Refet Efendi eğitimini Maraş'ta tamamladı. Vaizlik ve müderrislik yapan Hasan Refet Efendi, İttihat ve Terakki’nin Maraş’ta kuruluşunda kurucu başkan olarak görev yapar. Maraş’ın Fransızlar tarafından işgali aşamasında, Maraş Müdafaayı Hukuk Cemiyeti’nin ikinci başkanlığını yapmıştır. Şehrin savunmasında görev almış, gerekli mahalli teşkilatlanma, para, silah, cephane vb. konularda önemli hizmetler yerine getirmiştir. Mebus olduğu dönemde de Antep mücadelesine bilfiil iştirak etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclis’inde, 1920-1922 yılları arasında Maraş Mebusu olarak görev yapmıştır. Bu döneme ait evrakların içerisinde; meclise seçilmesi, göreve başlaması, meclis komisyon çalışmaları ve mebusluğu bıraktıktan sonra tekrar Maraş Müftülüğüne tayini ile ilgili yazılı evraktan günümüze intikal eden belgeler yer almaktadır. Hasan Refet Efendi’nin şahsi evrakından günümüze intikal eden belgeler değerlendirilmek suretiyle Refet Efendinin yaşamına dair şimdiye kadar pek az bilinenler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Kısıtlı Erişim

Bu dosyalar için erişim talebinde bulunabilirsiniz. Erişim yetkisi verip vermeme onayı dosya sahibine aittir.


Kütüphanelere abonelik şartıyla erişim sağlanmaktadır. 


9
5
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 99
İndirme 55
Veri hacmi 10.5 MB10.5 MB
Tekil görüntülenme 66
Tekil indirme 33

Alıntı yap