Dergi makalesi Açık Erişim

Türkiye'de Covid-19 Pandemisi Döneminde Sosyal Hizmet

   Kuruhalil, İsmail; Özyazıcı, Aleyna; HOSSEINNEZHAD, Fahimeh

Sosyal hizmet bir bilimsel disiplin ve uygulamaya dayalı meslek olarak toplumdaki sosyal sorunlar ve dezavantajı konumda olan bireylerle yakından ilgilenmektedir. Sosyal hizmet; birey, aile, gruplar, topluluklar ve toplumların temel ihtiyaçları karşılamak, sosyal işlevlerini artırmak ve güçlendirmek, psikososyal destek sağlamak ve toplumun genel anlamda refahı ve iyilik halını geliştirmek amacıyla toplumu ve bireyi bir bütün olarak ve çevresi içinde ele almaktadır. Bu çalışmanın amacı kriz olarak tanımlanan Covid-19 pandemisi döneminde sosyal hizmet sunumunu İstanbul’da bulunan ve sosyal hizmet sunan Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ve belediye sosyal hizmet birimleri örnekleminde incelemektir. Araştırma kapsamında toplam 80 meslek elemanı ve yönetici ile 45 kurumda; 28 SHM ve 17 belediyede görüşmeler gerçekleşmiştir. Bulgular bölümünde Covid-19 pandemisi öncesi, pandemi döneminde sosyal hizmet sunumu ve yaşanan sorunlar üç başlık altında ele alınmıştır. Burada amaç pandemi öncesi ve pandemi sürecinde sosyal hizmetin krize müdahale aşamasında nasıl bir performans gösterdiğini anlamak ve durum analizi yapabilmektir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre pandemi öncesi verilen hizmetlerin bir kısmı pandemi döneminde askıya alınmış, krize müdahale anlamında yeni hizmetler ortaya çıkmış, acil ihtiyaçları karşılama ve sosyal yardım ön plana çıkmıştır. Diğer taraftan başvuruların dijital olarak alınması sonucu meslek elemanlarının iş yükü artış göstermiş ve görev karmaşası yaşanmıştır.

Yürütücüsü olduğum projeden çıkan yayın
Dosyalar (363.1 kB)
Dosya adı Boyutu
T__rkiye___de Covid-19 Pandemisi D__neminde Sosyal Hizmet[
md5:21a728c1b8abdd51999dd57b54bfa523
363.1 kB İndir
294
80
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 294294
İndirme 8080
Veri hacmi 29.0 MB29.0 MB
Tekil görüntülenme 205205
Tekil indirme 8080

Alıntı yap