Veri seti Açık Erişim

TR201305054 Antiviral Biyosötik Formulasyon

Alkoçlar , Erdal Can; Yeşil, Metehan


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.228340", 
 "conceptrecid": "228340", 
 "created": "2022-06-30T04:53:50.114057+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.228341", 
 "files": [
  {
   "bucket": "23e203b4-37d1-4a17-8fd8-a4c1de496909", 
   "checksum": "md5:c90e9f50f27cb9658f3dbea12f402725", 
   "key": "2013_05054 2.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/23e203b4-37d1-4a17-8fd8-a4c1de496909/2013_05054%202.pdf"
   }, 
   "size": 130707, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 228341, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//badge/doi/10.48623/aperta.228341.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/23e203b4-37d1-4a17-8fd8-a4c1de496909", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//badge/doi/10.48623/aperta.228340.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.228340", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.228341", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228341", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/records/228341", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228341"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "name": "Alko\u00e7lar , Erdal Can", 
    "orcid": "0000-0002-4289-620X"
   }, 
   {
    "name": "Ye\u015fil, Metehan"
   }
  ], 
  "description": "<p>ANT\u0130V\u0130RAL KULLANIMA Y&Ouml;NEL\u0130K&nbsp;B\u0130R KOMPOZ\u0130SYON</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Teknik Alan</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Bulu\u015f,&nbsp;antiviral kullan\u0131ma y&ouml;nelik&nbsp;bir&nbsp;kompozisyon ile ilgilidir.&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Tekni\u011fin Bilinen Durumu</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde&nbsp;antiviraller&nbsp;<a href=\"http://tr.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%BCs%20/o%20Vir%C3%BCs\">vir&uuml;s</a>&nbsp;enfeksiyonlar\u0131na kar\u015f\u0131 kullan\u0131lan farmakolojik ajanlard\u0131r. Viral&nbsp;<a href=\"http://tr.wikipedia.org/wiki/Enfeksiyon%20/o%20Enfeksiyon\">enfeksiyonun</a>kontrol alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 ya da yok edilmesi amac\u0131yla kullan\u0131l\u0131rlar.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Yine g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde,&nbsp;var&nbsp;olan antiviral&nbsp;terapiler vir&uuml;slerin kendini kopyalama kabiliyetlerini ve RNA dan DNA sentezleme kabiliyetlerini d&uuml;zenleyen enzimleri bask\u0131layarak vir&uuml;s&uuml;n kendisinden ziyade sebep&nbsp;oldu\u011fusemptomlar\u0131 ge&ccedil;ici olarak bask\u0131lamaya y&ouml;nelik metotlard\u0131r.Bu bile\u015fenler kal\u0131c\u0131 bir &ccedil;&ouml;z&uuml;m sunamad\u0131\u011f\u0131 gibi&nbsp;vir&uuml;s&uuml;n&nbsp;bu ajanlara kar\u015f\u0131 orta vadede&nbsp;geli\u015ftirdi\u011fitoleranstan dolay\u0131 etkisiz hale gelmektedirler.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Yine,&nbsp;EP19990203128 no&rsquo;lu, &ldquo;Antiviral bile\u015fimler&rdquo; ba\u015fl\u0131kl\u0131 bulu\u015f, bir viral enfeksiyona&nbsp;yakalanm\u0131\u015f&nbsp;olan bir memeliye, &ouml;zellikle bir insana uygulanabilen farmas&ouml;tik antiviral&nbsp;bile\u015fikleri&nbsp;bile\u015fimleri&nbsp;ile ilgilidir. Bu&nbsp;bile\u015fimler&nbsp;bir veya daha fazla antiviral&nbsp;bile\u015fik&nbsp;ve bir veya daha fazla uygun suda &ccedil;&ouml;z&uuml;nebilir polimer i&ccedil;eren bir&nbsp;kar\u0131\u015f\u0131m\u0131neriyik halinde&nbsp;s\u0131k\u0131lmas\u0131&nbsp;ve&nbsp;ard\u0131ndan&nbsp;bahsedilen eriyik halinde&nbsp;s\u0131k\u0131lm\u0131\u015f&nbsp;kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n&nbsp;&ouml;\u011f&uuml;t&uuml;lmesi&nbsp;ile elde edilebilen&nbsp;par&ccedil;ac\u0131klar\u0131&nbsp;i&ccedil;erir.&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Sonu&ccedil; olarak&nbsp;antiviral kullan\u0131ma y&ouml;nelik&nbsp;bir kompozisyona&nbsp;olan gereksinimin varl\u0131\u011f\u0131 ve mevcut &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerin yetersizli\u011fi ilgili teknik alanda bir geli\u015ftirme yapmay\u0131 zorunlu k\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Bulu\u015fun Amac\u0131</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Tekni\u011fin bilinen durumuna ait dezavantajlar\u0131 ortadan kald\u0131rmak &uuml;zere bulu\u015fun bir amac\u0131,&nbsp;nitrik oksit &uuml;retimindeki doku se&ccedil;ici art\u0131\u015f sayesinde (&ouml;zellikle viral enfeksiyona maruz dokularda) vir&uuml;s&uuml;n kendi yap\u0131s\u0131na ve i\u015flevine kal\u0131c\u0131&nbsp;tahribat verebilmesidir.&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Bulu\u015fun bir di\u011fer amac\u0131,&nbsp;vir&uuml;slerin DNA sentez kabiliyetleri ve sentezledikleri&nbsp;DNA&rsquo;y\u0131 &nbsp;hen&uuml;z ele ge&ccedil;iremedikleri sa\u011fl\u0131kl\u0131 h&uuml;crelere aktarma yetilerini etkin &ouml;l&ccedil;&uuml;de engellemesidir.&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Bulu\u015fun bir di\u011fer amac\u0131,&nbsp;TH1 ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k tepkisini geli\u015ftirerek h&uuml;cre i\u015fi ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 desteklemesidir.&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Yukar\u0131daki avantajlar\u0131 elde etmek &uuml;zere&nbsp;bulu\u015f,&nbsp;antiviral kullan\u0131ma y&ouml;nelik, 1-protopanakstriol, metilpanaksadiol, metilprotobiosit&nbsp;i&ccedil;eren gruptan se&ccedil;ilen bile\u015fenlerin; birey ya da kombinasyonlar halinde birle\u015fiminden elde edilen bir kompozisyondur.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Bulu\u015fun yap\u0131sal ve karakteristik &ouml;zellikleri ve t&uuml;m avantajlar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131da verilen detayl\u0131 a&ccedil;\u0131klama sayesinde daha net olarak anla\u015f\u0131lacakt\u0131r ve bu nedenle de\u011ferlendirmenin de bu detayl\u0131 a&ccedil;\u0131klama g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne al\u0131narak yap\u0131lmas\u0131 gerekmektedir.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.228341", 
  "has_grant": false, 
  "keywords": [
   "TR201305054B"
  ], 
  "language": "eng", 
  "license": {
   "id": "cc-by-sa"
  }, 
  "publication_date": "2022-06-30", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.228340", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "228341"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "228340"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "title": "Veri seti", 
   "type": "dataset"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sa\u011fl\u0131k Bilimleri > T\u0131p"
  ], 
  "title": "TR201305054 Antiviral Biyos\u00f6tik Formulasyon"
 }, 
 "owners": [
  443
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 30.0, 
  "unique_downloads": 29.0, 
  "unique_views": 50.0, 
  "version_downloads": 30.0, 
  "version_unique_downloads": 29.0, 
  "version_unique_views": 50.0, 
  "version_views": 64.0, 
  "version_volume": 3921210.0, 
  "views": 64.0, 
  "volume": 3921210.0
 }, 
 "updated": "2022-06-30T04:53:50.226596+00:00"
}
64
30
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6464
İndirme 3030
Veri hacmi 3.9 MB3.9 MB
Tekil görüntülenme 5050
Tekil indirme 2929

Alıntı yap