Dergi makalesi Açık Erişim

YENİ ASUR DÖNEMİ METİNLERİNDE GEÇEN LÁḪḪİNU VE LAḪḪİNATU UNVANLI GÖREVLİLER

Yasin KULABAŞ


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 228329, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8995-4139", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Turkish, English,", 
   "name": "Yasin KULABA\u015e"
  }
 ], 
 "datePublished": "2022-06-22", 
 "description": "<p>Yeni Asur d&ouml;nemi (M.&Ouml;. &plusmn; 911-612) metinleri i&ccedil;inde bir&ccedil;ok din g&ouml;revlisiyle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lmaktad\u0131r. <em>L&aacute;\u1e2b\u1e2binu/L&Uacute;.l&aacute;\u1e2b-\u1e2bi-ni </em>ve feminen hali<em> la\u1e2b\u1e2binatu/M&Iacute;.la\u1e2b-\u1e2bi-nat </em>bu g&ouml;revlilerden biridir. <em>L&aacute;\u1e2b\u1e2binu</em>lar tap\u0131nak ile ili\u015fkilendirilir, ancak <em>la\u1e2b\u1e2binatu</em>lar\u0131n din g&ouml;revlisi stat&uuml;s&uuml;nde olup olmad\u0131klar\u0131 tart\u0131\u015fmal\u0131d\u0131r. <em>&ldquo;Tap\u0131nak hizmetinde &ccedil;al\u0131\u015fan memur&rdquo;,</em> <em>&ldquo;idari bir g&ouml;revli&rdquo;</em> ve <em>&ldquo;tap\u0131nak k&acirc;hyas\u0131&rdquo;</em> olarak terc&uuml;me edilen<em> l&aacute;\u1e2b\u1e2binu</em> teriminin Eski ve Orta Asur d&ouml;nemindeki <em>ala\u1e2b\u1e2binu</em>dan t&uuml;retildi\u011fi d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lmektedir. Ancak meslekta\u015f\u0131 <em>la\u1e2b\u1e2binatu</em>lar ile ilgili detayl\u0131 bilgi bulunmamaktad\u0131r. <em>&ldquo;Krali&ccedil;enin saray\u0131n\u0131n kad\u0131n memuru&rdquo;, &ldquo;ambar memuru&rdquo;, &ldquo;kad\u0131n vekilhar&ccedil;&rdquo; </em>ve <em>&ldquo;kad\u0131n tap\u0131nak k&acirc;hyas\u0131&rdquo; </em>olarak terc&uuml;me edilen <em>la\u1e2b\u1e2binatu</em>lar\u0131n, <em>l&aacute;\u1e2b\u1e2binu</em>lardan daha &ccedil;ok tap\u0131nakla ili\u015fkili oldu\u011fu d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lse de haklar\u0131ndaki bilgi azl\u0131\u011f\u0131 bunu kan\u0131tlayacak yeterlilikte de\u011fildir. Aramiler taraf\u0131ndan da benimsenen bu terimlere Elepanthine papir&uuml;slerinde <em>l&euml;\u1e25&euml;n</em> ve <em>l&euml;\u1e25&euml;n\u0101h</em> olarak rastlanmaktad\u0131r.</p>\n\n<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada <em>l&aacute;\u1e2b\u1e2binu </em>ve<em> la\u1e2b\u1e2binatu</em> terimlerinin nereden geldikleri ve anlamlar\u0131 tart\u0131\u015f\u0131larak yer ald\u0131klar\u0131 metinler verilmi\u015f, isimleri tespit edilebilen <em>l&aacute;\u1e2b\u1e2binu </em>ve<em> la\u1e2b\u1e2binatu </em>unvanl\u0131 g&ouml;revlilere rastlanan metinler konular\u0131na g&ouml;re de\u011ferlendirilmi\u015ftir. &Ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131, bu g&ouml;revlilerin din hizmetinde olup olmad\u0131klar\u0131n\u0131 yer ald\u0131klar\u0131 belgeler do\u011frultusunda a&ccedil;\u0131klamakt\u0131r.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>", 
 "headline": "YEN\u0130 ASUR D\u00d6NEM\u0130 MET\u0130NLER\u0130NDE GE\u00c7EN L\u00c1\u1e2a\u1e2a\u0130NU VE LA\u1e2a\u1e2a\u0130NATU UNVANLI G\u00d6REVL\u0130LER", 
 "identifier": 228329, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "keywords": [
  "L\u00e1\u1e2b\u1e2binu, L\u00e1\u1e2b\u1e2binatu, Yeni Asur D\u00f6nemi, Din G\u00f6revlisi, Tap\u0131nak K\u00e2hyas\u0131."
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "YEN\u0130 ASUR D\u00d6NEM\u0130 MET\u0130NLER\u0130NDE GE\u00c7EN L\u00c1\u1e2a\u1e2a\u0130NU VE LA\u1e2a\u1e2a\u0130NATU UNVANLI G\u00d6REVL\u0130LER", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228329"
}
87
30
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 8787
İndirme 3030
Veri hacmi 48.3 MB48.3 MB
Tekil görüntülenme 6161
Tekil indirme 2626

Alıntı yap